skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mind slaughter: The neutralizations of jihadi salafism

Cottee, Simon

Cottee, Simon (2010) Mind slaughter: The neutralizations of jihadi salafism. Studies in Conflict & Terrorism, 33 (4). pp. 330-352. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1057-610X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Suppression of Open Debate: The Case of Christopher Hitchens

Cottee, Simon ; Cushman, Thomas

Society, 2008, Vol.45(5), pp.397-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: 10.1007/s12115-008-9123-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"What ISIS Really Wants" Revisited: Religion matters in jihadist violence, but how?

Cottee, Simon

Cottee, Simon (2016) "What ISIS Really Wants" Revisited: Religion matters in jihadist violence, but how? Studies in Conflict & Terrorism, . pp. 1-16. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1057-610X

Toàn văn sẵn có

4
&#171;&#1044;&#1078;&#1080;&#1093;&#1072;&#1076;&#1080;&#1079;&#1084; &#1082;&#1072;&#1082; &#1089;&#1091;&#1073;&#1082;&#1091;&#1083;&#1100;&#1090;&#1091;&#1088;&#1085;&#1099;&#1081; &#1086;&#1090;&#1074;&#1077;&#1090; &#1085;&#1072; &#1089;&#1086;&#1094;&#1080;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1086;&#1077; &#1076;&#1072;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077;: &#1088;&#1072;&#1079;&#1074;&#1080;&#1090;&#1080;&#1077; &#1090;&#1077;&#1079;&#1080;&#1089;&#1072; &#171;&#1073;&#1072;&#1085;&#1076;&#1099; &#1087;&#1072;&#1088;&#1085;&#1077;&#1081;&#187; &#1052;&#1072;&#1088;&#1082;&#1072; &#1057;&#1077;&#1081;&#1076;&#1078;&#1084;&#1072;&#1085;&#1072;&#187; (&#1063;&#1072;&#1089;&#1090;&#1100; 1)<br>Jihadism as a Subcultural Response to Social Strain: Extending Marc Sageman's &#8220;Bunch of Guys&#8221; Thesis (Part 1)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

«Джихадизм как субкультурный ответ на социальное давление: развитие тезиса «банды парней» Марка Сейджмана» (Часть 1)
Jihadism as a Subcultural Response to Social Strain: Extending Marc Sageman's “Bunch of Guys” Thesis (Part 1)

Cottee, Simon

Islamovedenie, 9/30/2018, Vol.9(3), pp.111-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20778155 ; E-ISSN: 24110302 ; DOI: http://dx.doi.org/10.21779/2077-8155-2018-9-3-111-123

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critique and Radical Discourses on Crime. By George Pavlich (Aldershot: Ashgate, 2000. 194 pp. 45.00)

Cottee, Simon

The British Journal of Criminology, 2002, Vol.42(4), pp.824-a-828 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0955

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What ISIS Women Want

Cottee, Simon

Cottee, Simon (2016) What ISIS Women Want. Foreign Policy, .

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Salvation of Sinners and the Suicide Bomb.

Cottee, Simon

Cottee, Simon (2016) The Salvation of Sinners and the Suicide Bomb. Foreign Policy, .

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Terrorists Are Not Snowflakes.

Cottee, Simon

Cottee, Simon (2017) Terrorists Are Not Snowflakes. Foreign Policy, .

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

All that we'll never know about Manchester bomber Salman Ramadan Abedi.

Cottee, Simon

Cottee, Simon (2017) All that we'll never know about Manchester bomber Salman Ramadan Abedi. The Los Angeles Times, .

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Jihadists Want to Kill.

Cottee, Simon

Cottee, Simon (2017) Why Jihadists Want to Kill. Vice, .

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anjem Choudary and the Criminalization of Dissent.

Cottee, Simon

Cottee, Simon (2016) Anjem Choudary and the Criminalization of Dissent. Foreign Policy, .

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment la religion transforme des petites frappes en terrorists.

Cottee, Simon

Cottee, Simon (2016) Comment la religion transforme des petites frappes en terrorists. Slate, .

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What It Feels Like to Lose Your Kids to ISIS.

Cottee, Simon

Cottee, Simon (2016) What It Feels Like to Lose Your Kids to ISIS. Vice, .

ISSN: 1077-6788

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Did the Terrorists Win in Denmark?

Cottee, Simon

Cottee, Simon (2016) Did the Terrorists Win in Denmark? Foreign Policy, .

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How a British College Student Became an ISIS Matchmaker.

Cottee, Simon

Cottee, Simon (2016) How a British College Student Became an ISIS Matchmaker. Vice, .

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muslims don’t need special praise for doing good. It’s patronizing.

Cottee, Simon

Cottee, Simon (2017) Muslims don’t need special praise for doing good. It’s patronizing. The Telegraph, .

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Watching ISIS: How young adults engage with official English-language ISIS videos

Cottee, Simon ; Cunliffe, Jack D

Cottee, Simon and Cunliffe, Jack D (2018) Watching ISIS: How young adults engage with official English-language ISIS videos. Studies in Conflict & Terrorism, . [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1057-610X

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Apostates: A Qualitative Study of Ex-Muslims in Britain

Cottee, Simon

DOI: 10.5255/UKDA-SN-851104

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The idea of a critical criminology: irony, scepticism and commitment

Cottee, Simon

International Journal of the Sociology of Law, 2004, Vol.32(4), pp.363-376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0194-6595 ; E-ISSN: 1095-9262 ; DOI: 10.1016/j.ijsl.2004.08.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
ISIS and the pornography of violence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ISIS and the pornography of violence

Cottee, Simon

E-ISBN 1783089652 ; E-ISBN 1783089687 ; E-ISBN 9781783089659 ; E-ISBN 9781783089666 ; E-ISBN 9781783089680

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (3)
 2. 2004đến2009  (2)
 3. 2010đến2015  (2)
 4. 2016đến2018  (24)
 5. Sau 2018  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cottee, Simon
 2. Cottee, S.
 3. Pavlich, George
 4. Cushman, T.
 5. Cunliffe, Jack D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...