skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between Statecraft and Humanism: Diplomacy and Its Forms of Knowledge

Constantinou, Costas M.

International Studies Review, June, 2013, Vol.15(2), p.141(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1521-9488

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The beautiful nation: reflections on the aesthetics of Hellenism

Constantinou, Costas M.

Alternatives: Global, Local, Political, Jan-March, 2006, Vol.31(1), p.53(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3754

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Sustainable Diplomacies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable Diplomacies

Costas M. Constantinou ; James Der Derian

ISBN10: 0230241891 ; ISBN13: 9780230241893 ; E-ISBN10: 0230297153 ; E-ISBN13: 9780230297159

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Text of a Possible Treaty of Implementation and Guarantee

Costas M. Constantinou

DOI: 10.13140/RG.2.2.12499.99364

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cyprus Buffer Zone as a Socio-Ecologial Landscape

Costas M. Constantinou ; Evi Eftychiou

DOI: 10.13140/RG.2.2.30218.88006

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Diplomatic Corps as an Institution of International Society

Constantinou, Costas M.

International Journal, Autumn, 2008, Vol.63(4), p.1072(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2008  (1)
  2. 2008đến2009  (1)
  3. 2010đến2012  (1)
  4. 2013đến2014  (2)
  5. Sau 2014  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...