skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural reform of Japanese electric power industry: Separation between generation and transmission & distribution

Goto, Mika ; Inoue, Tomohiro ; Sueyoshi, Toshiyuki

Energy Policy, May 2013, Vol.56, pp.186-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215 ; E-ISSN: 1873-6777 ; DOI: 10.1016/j.enpol.2012.12.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Big is efficient: Evidence from agricultural cooperatives in Ethiopia

Gezahegn, Tafesse W. ; Van Passel, Steven ; Berhanu, Tekeste ; D'Haese, Marijke ; Maertens, Miet

AGRICULTURAL ECONOMICS, 2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5150 ; ISSN: 1574-0862 ; DOI: 10.1111/agec.12509

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gezahegn, Tw
  2. D' Haese, Marijke
  3. Berhanu, T.
  4. Maertens, Miet
  5. Sueyoshi, Toshiyuki

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...