skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling the potential benefits of catch-crop introduction in fodder crop rotations in a Western Europe landscape

Moreau, P ; Ruiz, L ; Raimbault, T ; Vertès, F ; Cordier, M O ; Gascuel-Odoux, C ; Masson, V ; Salmon-Monviola, J ; Durand, P

The Science of the total environment, 15 October 2012, Vol.437, pp.276-84 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1026 ; PMID: 22944220 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2012.07.091

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporal abstraction and inductive logic programming for arrhythmia recognition from electrocardiograms

Carrault, G ; Cordier, M.-O ; Quiniou, R ; Wang, F

Artificial Intelligence In Medicine, 2003, Vol.28(3), pp.231-263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-3657 ; E-ISSN: 1873-2860 ; DOI: 10.1016/S0933-3657(03)00066-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Ontology-Based Inference for Causal Explanation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ontology-Based Inference for Causal Explanation

Besnard, Ph ; Cordier, M -O ; Moinard, Y

Lecture Notes in Computer Science, Knowledge Science, Engineering and Management: Second International Conference, KSEM 2007, Melbourne, Australia, November 28-30, 2007. Proceedings, pp.153-164

ISBN: 9783540767183 ; ISBN: 3540767185 ; E-ISBN: 9783540767190 ; E-ISBN: 3540767193 ; DOI: 10.1007/978-3-540-76719-0_18

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AI and Automatic Control Approaches of Model-Based Diagnosis: Links and Underlying Hypotheses

Cordier, M-O ; Dague, P ; Dumas, M ; Lévy, F ; Montmain, J ; Staroswiecki, M ; Travé-Massuyès, L

IFAC Proceedings Volumes, June 2000, Vol.33(11), pp.279-284

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)37373-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3)
 2. Chương sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cordier, M-O
 2. Cordier, Mo
 3. Gascuel-Odoux, C
 4. Durand, P
 5. Wang, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...