skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEDUPLIZIERENDE SPEICHERUNG MIT VERBESSERTER ERKENNUNG VON HÄUFIGEN BLÖCKEN

Chambliss, David D ; Constantinescu, Mihail C ; Glider, Joseph S ; Lu, Maohua

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEDUPLICATING STORAGE WITH ENHANCED FREQUENT-BLOCK DETECTION

Chambliss David D ; Constantinescu Mihail C ; Glider Joseph S ; Lu Maohua

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deduplicating storage with enhanced frequent-block detection

Chambliss David D ; Constantinescu Mihail C ; Glider Joseph S ; Lu Maohua

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPTIMIZED DATA PLACEMENT FOR INDIVIDUAL FILE ACCESSES ON DEDUPLICATION-ENABLED SEQUENTIAL STORAGE SYSTEMS

Constantinescu Mihail C ; Gharaibeh Abdullah ; Lu Maohua ; Pease David A ; Sharma Anurag

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating data reduction in storage systems

Chambliss David D ; Constantinescu Mihail C ; Glider Joseph S ; Lu Maohua

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEDUPLICATING STORAGE WITH ENHANCED FREQUENT-BLOCK DETECTION

Chambliss David D ; Constantinescu Mihail C ; Glider Joseph S ; Lu Maohua

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Random extraction from compressed data

Chambliss David D ; Constantinescu Mihail C ; Glider Joseph S ; Simha Dilip N

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ESTIMATING DATA REDUCTION IN STORAGE SYSTEMS

Chambliss David D ; Constantinescu Mihail C ; Glider Joseph S ; Lu Maohua

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPTIMIZED DATA PLACEMENT FOR INDIVIDUAL FILE ACCESSES ON DEDUPLICATION-ENABLED SEQUENTIAL STORAGE SYSTEMS

Constantinescu Mihail C ; Gharaibeh Abdullah ; Lu Maohua ; Pease David A ; Sharma Anurag

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimized data placement for individual file accesses on deduplication-enabled sequential storage systems

Constantinescu Mihail C ; Gharaibeh Abdullah ; Lu Maohua ; Pease David A ; Sharma Anurag

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing performance-cost ratio of a primary storage adaptive data reduction system

Chambliss David D ; Constantinescu Mihail C ; Glider Joseph S ; Lu Maohua

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPTIMIZED DATA PLACEMENT FOR INDIVIDUAL FILE ACCESSES ON DEDUPLICATION-ENABLED SEQUENTIAL STORAGE SYSTEMS

Constantinescu, Mihail C ; Gharaibeh, Abdullah ; Lu, Maohua ; Pease, David A ; Sharma, Anurag

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Random extraction from compressed data

Chambliss David D ; Constantinescu Mihail C ; Glider Joseph S ; Simha Dilip N

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimized data placement for individual file accesses on deduplication-enabled sequential storage systems

Constantinescu, Mihail C ; Gharaibeh, Abdullah ; Lu, Maohua ; Pease, David A ; Sharma, Anurag

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

De-duplication deployment planning

Chambliss David D ; Constantinescu Mihail C ; Glider Joseph S ; Lu Maohua

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for deduplicating storage with enhanced frequent-block detection

Chambliss David D ; Constantinescu Mihail C ; Glider Joseph S ; Lu Maohua

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

De-duplication deployment planning

Chambliss David D ; Constantinescu Mihail C ; Glider Joseph S ; Lu Maohua

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DE-DUPLICATION DEPLOYMENT PLANNING

Chambliss David D ; Constantinescu Mihail C ; Glider Joseph S ; Lu Maohua

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Random Extraction From Compressed Data

Chambliss David D ; Constantinescu Mihail C ; Glider Joseph S ; Simha Dilip N

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENHANCING PERFORMANCE-COST RATIO OF A PRIMARY STORAGE ADAPATIVE DATA REDUCTION SYSTEM

Chambliss David D ; Constantinescu Mihail C ; Glider Joseph S ; Lu Maohua

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Constantinescu Mihail C
  2. Glider Joseph S
  3. Lu Maohua
  4. Chambliss David D
  5. Jain Bhushan P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...