skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 744  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saving the Coelacanth.(RANDOM SAMPLES)

Holden, Constance

Science, June 8, 2007, Vol.316(5830), p.1401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern life bad for boys?(RANDOM SAMPLES)

Holden, Constance

Science, April 27, 2007, Vol.316(5824), p.523 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Let's brainstorm.(RANDOM SAMPLES)

Holden, Constance

Science, Jan 19, 2007, Vol.315(5810), p.309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stem cell president quits after acrimonious meeting.(STEM CELLS)

Holden, Constance

Science, April 27, 2007, Vol.316(5824), p.526(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IQ mismatch.(RANDOM SAMPLES)

Holden, Constance

Science, Jan 5, 2007, Vol.315(5808), p.21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creationism in Russia.(RANDOM SAMPLES)

Holden, Constance

Science, Feb 2, 2007, Vol.315(5812), p.579 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In the wake of Kon-Tiki.(RANDOM SAMPLES)

Holden, Constance

Science, June 1, 2007, Vol.316(5829), p.1261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oregon sea monster.(RANDOM SAMPLES)

Holden, Constance

Science, March 30, 2007, Vol.315(5820), p.1773 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Purdue welcomes Mann institute.(SCIENCESCOPE)

Holden, Constance

Science, March 23, 2007, Vol.315(5819), p.1651 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling Mecca's crowds.(RANDOM SAMPLES)

Holden, Constance

Science, April 20, 2007, Vol.316(5823), p.347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Versatile stem cells without the ethical baggage?(STEM CELLS)

Holden, Constance

Science, Jan 12, 2007, Vol.315(5809), p.170(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revising the universe.(NET WATCH)

Holden, Constance

Science, Feb 2, 2007, Vol.315(5812), p.579 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ETS spies literacy trouble ahead.(RANDOM SAMPLES)

Holden, Constance

Science, March 2, 2007, Vol.315(5816), p.1199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Connected in Ginza.(RANDOM SAMPLES)

Holden, Constance

Science, Jan 12, 2007, Vol.315(5809), p.167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crumpling: a new wrinkle.(RANDOM SAMPLES)

Holden, Constance

Science, June 22, 2007, Vol.316(5832), p.1675 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glimpse of inner earth.(RANDOM SAMPLES)

Holden, Constance

Science, May 18, 2007, Vol.316(5827), p.961 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deliciously inefficient.(RANDOM SAMPLES)

Holden, Constance

Science, Jan 12, 2007, Vol.315(5809), p.167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creationism at the Grand Canyon.(RANDOM SAMPLES)

Holden, Constance

Science, Jan 12, 2007, Vol.315(5809), p.167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rabbit and the cuckoo.(RANDOM SAMPLES)

Holden, Constance

Science, April 27, 2007, Vol.316(5824), p.523 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racing with the turtles.(RANDOM SAMPLES)

Holden, Constance

Science, April 13, 2007, Vol.316(5822), p.179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 744  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (1)
 2. 2001đến2001  (9)
 3. 2002đến2002  (20)
 4. 2003đến2004  (204)
 5. Sau 2004  (510)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Holden, Constance
 2. Constance Holden
 3. Holden, C
 4. Vogel, Gretchen
 5. Constance, Holden

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...