skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A conservative, skew-symmetric finite difference scheme for the compressible Navier–Stokes equations

Reiss, Julius ; Sesterhenn, Jörn

Computers and Fluids, 20 September 2014, Vol.101, pp.208-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7930 ; E-ISSN: 1879-0747 ; DOI: 10.1016/j.compfluid.2014.06.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical simulation of conservation laws with moving grid nodes: Application to tsunami wave modelling

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Shokina, Nina

Geosciences, 30 April 2019, Vol.9(5), p.197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2076-3263 ; E-ISSN: 2076-3263 ; DOI: 10.3390/geosciences9050197

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical Simulation of Conservation Laws with Moving Grid Nodes

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Shokina, Nina

Preprints, Mar 26, 2019

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of transonic shock-wave/boundary-layer interactions using conservative, skew-symmetric finite-differences; Eine Studie transsonischer Stoß-Grenzschicht-Interaktionen mittels erhaltender, schief-symmetrischer Finiten-Differenzen

Brouwer, Jens; Technische Universität Berlin; Technische Universität Berlin; Sesterhenn, Jörn

DOI: 10.14279/depositonce-5003

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shokina, Nina
  2. Khakimzyanov, Gayaz
  3. Dutykh, Denys
  4. Mitsotakis, Dimitrios
  5. Denys Dutykh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...