skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
ISSE 2013 securing electronic business processes : highlights of the Information Security Solutions Europe 2013 Conference
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ISSE 2013 securing electronic business processes : highlights of the Information Security Solutions Europe 2013 Conference

Reimer, Helmut ;Pohlmann, Norbert ;Schneider, Wolfgang;; Reimer, Helmut ; Pohlmann, Norbert ; Schneider, Wolfgang

E-ISBN13: 9783658033712

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Computational intelligence, cyber security and computational models : proceedings of ICC3, 2013
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational intelligence, cyber security and computational models : proceedings of ICC3, 2013

Krishnan, G. Sai Sundara ;Anitha, R. ;Bonato, Anthony ;Graña, Manuel ;Kumar, M. Senthil ;Lekshmi, R. S.;; Krishnan, G. Sai Sundara

E-ISBN13: 9788132216803

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
ICT and critical infrastructure : proceedings of the 48th Annual Convention of Computer Society of India. Volume I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ICT and critical infrastructure : proceedings of the 48th Annual Convention of Computer Society of India. Volume I

Satapathy, Suresh Chandra ;Avadhani, P. S. ;Lakshminarayana, Sadasivuni ;Udgata, Siba K.;; Satapathy, Suresh Chandra

E-ISBN13: 9783319031071

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
ICT and critical infrastructure : proceedings of the 48th Annual Convention of Computer Society of India. Volume II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ICT and critical infrastructure : proceedings of the 48th Annual Convention of Computer Society of India. Volume II

Satapathy, Suresh Chandra

E-ISBN13: 9783319030951

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Scientific and Technical Intelligence Committee: proceedings from the Carnegie Mellon Workshop on Network Security
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scientific and Technical Intelligence Committee: proceedings from the Carnegie Mellon Workshop on Network Security

United States ; Carnegie Mellon Workshop on Network Security

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Phân loại theo LCC 

  1. Q - Science.  (4)
  2. T - Technology .  (3)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...