skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Support for Democracy in Iran

Tezcür, Güneş Murat ; Azadarmaki, Taghi ; Bahar, Mehri ; Nayebi, Hooshang

Political Research Quarterly, June 2012, Vol.65(2), pp.235-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1065-9129 ; E-ISSN: 1938-274X ; DOI: 10.1177/1065912910395326

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing Mass Attitudes and Democratic Deepening

Fails, Matthew D ; Pierce, Heather Nicole

Political Research Quarterly, March 2010, Vol.63(1), pp.174-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1065-9129 ; E-ISSN: 1938-274X ; DOI: 10.1177/1065912908327603

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Výzkum vládně-armádních vztahů v Latinské Americe

Jaroslav Bílek

Acta Politologica, 01 October 2018, Vol.10(3), pp.114-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1804-1302 ; E-ISSN: 1803-8220 ; DOI: 10.14712/1803-8220/23_2017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Democratization and Peaceful Change in Single-Party-Dominant Countries.(Review)

Pempel, T. J.

American Political Science Review, Dec, 2000, Vol.94(4), p.974 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Democratization and Peaceful Change in Single-Party-Dominant Countries.(Book Review)(Brief Article)

Reference & Research Book News, May, 2000, Vol.15, p.103

ISSN: 0887-3763

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (4)
 2. Czech  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pempel, T. J.
 2. Hooshang Nayebi
 3. Mehri Bahar
 4. T. J. Pempel
 5. Pierce, Heather Nicole

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...