skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 2.592  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Facilitating Innovation in the Federal Statistical System: Summary of a Workshop
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facilitating Innovation in the Federal Statistical System: Summary of a Workshop

Committee on National Statistics ;Habermann, Hermann ;Division of Behavioral and Social Sciences and Education ;National Research Council;; Hermann Habermann (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309214612 ; ISBN: 0309214610 ; E-ISBN: 9780309214629 ; E-ISBN: 0309214629 ; DOI: 10.17226/13168

Toàn văn sẵn có

2
Committee on National Statistics
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Committee on National Statistics

Daniel L. Cork (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309267977 ; ISBN: 0309267978 ; E-ISBN: 9780309267984 ; E-ISBN: 0309267986

Toàn văn sẵn có

3
Appendix B: Biographical Sketches of Steering Committee Members and Presenters
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix B: Biographical Sketches of Steering Committee Members and Presenters

Daniel L. Cork (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309385367 ; ISBN: 0309385369 ; E-ISBN: 9780309267984 ; E-ISBN: 0309267986

Toàn văn sẵn có

4
Appendix A: Workshop Agenda and Participant List
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix A: Workshop Agenda and Participant List

Daniel L. Cork (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309385367 ; ISBN: 0309385369 ; E-ISBN: 9780309267984 ; E-ISBN: 0309267986

Toàn văn sẵn có

5
Appendixes
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendixes

Daniel L. Cork (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309385367 ; ISBN: 0309385369 ; E-ISBN: 9780309267984 ; E-ISBN: 0309267986

Toàn văn sẵn có

6
References
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

References

Daniel L. Cork (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309385367 ; ISBN: 0309385369 ; E-ISBN: 9780309267984 ; E-ISBN: 0309267986

Toàn văn sẵn có

7
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Hermann Habermann (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309214612 ; ISBN: 0309214610 ; E-ISBN: 9780309214629 ; E-ISBN: 0309214629

Toàn văn sẵn có

8
Scope and Importance of Innovation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scope and Importance of Innovation

Hermann Habermann (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309214612 ; ISBN: 0309214610 ; E-ISBN: 9780309214629 ; E-ISBN: 0309214629

Toàn văn sẵn có

9
Barriers to Innovation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barriers to Innovation

Hermann Habermann (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309214612 ; ISBN: 0309214610 ; E-ISBN: 9780309214629 ; E-ISBN: 0309214629

Toàn văn sẵn có

10
Possible Remedies to Barriers
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Possible Remedies to Barriers

Hermann Habermann (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309214612 ; ISBN: 0309214610 ; E-ISBN: 9780309214629 ; E-ISBN: 0309214629

Toàn văn sẵn có

11
Next Steps
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Next Steps

Hermann Habermann (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309214612 ; ISBN: 0309214610 ; E-ISBN: 9780309214629 ; E-ISBN: 0309214629

Toàn văn sẵn có

12
References
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

References

Hermann Habermann (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309214612 ; ISBN: 0309214610 ; E-ISBN: 9780309214629 ; E-ISBN: 0309214629

Toàn văn sẵn có

13
Appendix A: Workshop Agenda
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix A: Workshop Agenda

Hermann Habermann (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309214612 ; ISBN: 0309214610 ; E-ISBN: 9780309214629 ; E-ISBN: 0309214629

Toàn văn sẵn có

14
Appendix B: Workshop Attendees
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix B: Workshop Attendees

Hermann Habermann (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309214612 ; ISBN: 0309214610 ; E-ISBN: 9780309214629 ; E-ISBN: 0309214629

Toàn văn sẵn có

15
Committee on National Statistics
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Committee on National Statistics

Hermann Habermann (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309214612 ; ISBN: 0309214610 ; E-ISBN: 9780309214629 ; E-ISBN: 0309214629

Toàn văn sẵn có

16
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Daniel L. Cork (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309385367 ; ISBN: 0309385369 ; E-ISBN: 9780309267984 ; E-ISBN: 0309267986

Toàn văn sẵn có

17
Planning Health Care and Transportation Using the ACS
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planning Health Care and Transportation Using the ACS

Daniel L. Cork (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309385367 ; ISBN: 0309385369 ; E-ISBN: 9780309267984 ; E-ISBN: 0309267986

Toàn văn sẵn có

18
Planning Social Services and Responding to Disasters
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planning Social Services and Responding to Disasters

Daniel L. Cork (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309385367 ; ISBN: 0309385369 ; E-ISBN: 9780309267984 ; E-ISBN: 0309267986

Toàn văn sẵn có

19
ACS and the Media
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACS and the Media

Daniel L. Cork (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309267977 ; ISBN: 0309267978 ; E-ISBN: 9780309267984 ; E-ISBN: 0309267986

Toàn văn sẵn có

20
State, Local, Tribal, and Urban/Rural Uses of ACS Data
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

State, Local, Tribal, and Urban/Rural Uses of ACS Data

Daniel L. Cork (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309267977 ; ISBN: 0309267978 ; E-ISBN: 9780309267984 ; E-ISBN: 0309267986

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.592  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2000  (6)
  2. 2000đến2004  (848)
  3. 2005đến2009  (388)
  4. 2010đến2015  (868)
  5. Sau 2015  (482)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...