skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 64  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Note on the velocity and related fields of steady irrotational two-dimensional surface gravity waves

Clamond, Didier

Philosophical Transactions of the Royal Society A, 2012, Vol.370(1964), pp.1572-1586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-503X ; E-ISSN: 1471-2962 ; DOI: 10.1098/rsta.2011.0470

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient computation of steady solitary gravity waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier

Wave Motion, January 2014, Vol.51(1), pp.86-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-2125 ; E-ISSN: 1878-433X ; DOI: 10.1016/j.wavemoti.2013.06.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New exact relations for steady irrotational two-dimensional gravity and capillary surface waves

Clamond, Didier; Clamond, Didier (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 13, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1098/rsta.2017.0220

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remarks on bernoulli constants, gauge conditions and phase velocities in the context of water waves

Clamond, Didier

Arxiv ID: 1705.10622

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remarks on bernoulli constants, gauge conditions and phase velocities in the context of water waves

Clamond, Didier; Clamond, Didier (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 30, 2017

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical use of variational principles for modeling water waves

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys

Physica D: Nonlinear Phenomena, 2012, Vol.241(1), pp.25-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2789 ; E-ISSN: 1872-8022 ; DOI: 10.1016/j.physd.2011.09.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical study of the generalised Klein-Gordon equations.(Report)

Dutykh, Denys ; Chhay, Marx ; Clamond, Didier

Physica D: Nonlinear Phenomena, June 1, 2015, Vol.304-305, p.23(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2789

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new model for the blown film process

Demay, Yves ; Clamond, Didier

Comptes rendus - Mécanique, 2011, Vol.339(11), pp.692-699 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1631-0721 ; E-ISSN: 1873-7234 ; DOI: 10.1016/j.crme.2011.07.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-dispersive conservative regularisation of nonlinear shallow water (and isentropic Euler equations)

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys

Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, February 2018, Vol.55, pp.237-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-5704 ; E-ISSN: 1878-7274 ; DOI: 10.1016/j.cnsns.2017.07.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast accurate computation of the fully nonlinear solitary surface gravity waves

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys

Computers and Fluids, Sept 15, 2013, Vol.84, p.35(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7930

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast accurate computation of the fully nonlinear solitary surface gravity waves

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys

Computers and Fluids, 15 September 2013, Vol.84, pp.35-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7930 ; E-ISSN: 1879-0747 ; DOI: 10.1016/j.compfluid.2013.05.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-dispersive conservative regularisation of nonlinear shallow water (and isothermal Euler) equations

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys

Arxiv ID: 1704.05290

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-symplectic structure of fully-nonlinear weakly-dispersive internal gravity waves

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 1, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/1751-8113/49/31/31LT01

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modified Shallow Water Equations for significantly varying seabeds

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier; Clamond, Didier (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 27, 2016

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shallow water equations for large bathymetry variations

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier; Clamond, Didier (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 6, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/1751-8113/44/33/332001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical study of the generalised Klein-Gordon equations

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier; Clamond, Didier (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 16, 2015

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the multi-symplectic structure of the Serre-Green-Naghdi equations

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier; Clamond, Didier (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 23, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/1751-8113/49/3/03LT01

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Serre-type equations in deep water

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier; Clamond, Didier (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 19, 2016

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient computation of steady solitary gravity waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier; Clamond, Didier (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 23, 2013

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient computation of steady solitary gravity waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier

Arxiv ID: 1302.1812

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 64  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (30)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (3)
 2. 2003đến2006  (5)
 3. 2007đến2011  (7)
 4. 2012đến2015  (26)
 5. Sau 2015  (22)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (50)
 2. French  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Clamond, Didier
 2. Dutykh, Denys
 3. Clamond, D
 4. Dutykh, D
 5. Mitsotakis, Dimitrios

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...