skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
浅议美国民事诉讼争点排除规则 - The Doctrine of Issue Preclusion in Civil Procedural Law of the United States
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅议美国民事诉讼争点排除规则 - The Doctrine of Issue Preclusion in Civil Procedural Law of the United States

秦勤 ; QIN Qin

河北法学 - Hebei Law Science, 2016, Vol.34(04), pp.135-141

ISSN: 1002-3933

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS EN EL PROCESO DE INAPLICABILIDAD EN CHILE: EXAMEN A UN QUINQUENIO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Núñez Poblete, Manuel A

Estudios constitucionales, January 2012, Vol.10(1), pp.15-64

ISSN: 0718-5200 ; E-ISSN: 0718-5200 ; DOI: 10.4067/S0718-52002012000100002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
“纠纷事件”:美国民事诉讼标的理论探析 - "Transaction" : A Study on the Subject-Matter of Dispute in America
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“纠纷事件”:美国民事诉讼标的理论探析 - "Transaction" : A Study on the Subject-Matter of Dispute in America

陈杭平 ; CHEN Hangping

法学论坛 - Legal Forum, 2017, Vol.32(06), pp.54-62

ISSN: 1009-8003

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A indispensável coisa julgada administrativa

Egon Bockmann Moreira

RDA : Revista de Direito Administrativo, 2018, Vol.277(2), pp.239-277

ISSN: 00348007 ; E-ISSN: 22385177 ; DOI: 10.12660/rda.v277.2018.76711

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Professor Richard Nagareda on Supreme Court case Taylor v. Sturgell

Nagareda, Richard A.

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decision´s immutability: the objective limits of the clain preclusion Imutabilidade das decisões: os limites objetivos da coisa julgada

Thaís Amoroso Paschoal

Scientia iuris, 01 December 2007, Vol.11, pp.185-208

ISSN: 1415-6490 ; E-ISSN: 2178-8189

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2011  (1)
 3. 2012đến2015  (1)
 4. 2016đến2017  (2)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Portuguese  (3)
 2. English  (2)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 秦勤
 2. CHEN Hangping
 3. Thaís Amoroso Paschoal
 4. Núñez Poblete, Manuel A
 5. Egon Bockmann Moreira

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...