skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Project Spraoi’: A randomized control trial to improve nutrition and physical activity in school children

Tara Coppinger ; Seán Lacey ; Cian O'Neill ; Con Burns

Contemporary Clinical Trials Communications, 01 August 2016, Vol.3(C), pp.94-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2451-8654 ; E-ISSN: 2451-8654 ; DOI: 10.1016/j.conctc.2016.04.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Project Spraoi’: A randomized control trial to improve nutrition and physical activity in school children

Tara Coppinger ; Seán Lacey ; Cian O'Neill ; Con Burns

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘A Healthy CIT’: An Investigation into Student Health Metrics, Lifestyle Behaviours and the Predictors of Positive Mental Health in an Irish Higher Education Setting

Andrea Bickerdike ; Joan Dinneen ; Cian O’neill

International Journal of Environmental Research and Public Health, 01 November 2019, Vol.16(22), p.4318 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1660-4601 ; DOI: 10.3390/ijerph16224318

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Seán Lacey
 2. Cian O'Neill
 3. O'Neill, C.
 4. O'Neill, Cian
 5. Tara Coppinger

theo chủ đề:

 1. BMI
 2. Health
 3. PA
 4. Re-AIM, Reach
 5. Fm, Fat Mass

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...