skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Book Review: Feminist Fieldwork Analysis. By Sherryl Kleinman. Los Angeles: Sage, 2007, 144 pp., $23.95 (paper) (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Feminist Fieldwork Analysis. By Sherryl Kleinman. Los Angeles: Sage, 2007, 144 pp., $23.95 (paper) (Book review)

Christiansen-Ruffman, L.

Gender & Society, 06/01/2010, Vol.24(3), pp.402-403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-2432 ; E-ISSN: 1552-3977 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0891243210369664

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Christiansen-Ruffman, L.
  2. Christiansen-Ruffman, Linda

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...