skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Acute conjunctivitis and corneal foreign bodies secondary to tarantula hairs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acute conjunctivitis and corneal foreign bodies secondary to tarantula hairs

Yang, Y. ; Christakis, T. ; Mireskandari, K.

Canadian Medical Association Journal, 02/16/2016, Vol.188(3), pp.212-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0820-3946 ; E-ISSN: 1488-2329 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1503/cmaj.150571

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Is Off-Pump Coronary Surgery Uncommon in Canada? Results of a Population-Based Survey of Canadian Heart Surgeons

Desai, D., Nimesh ; Pelletier, P., Marc ; Mallidi, R., Hari ; Christakis, T., George ; Cohen, N., Gideon ; Fremes, E., Stephen ; Goldman, S., Bernard

Circulation, 2004, Vol.110(11 Suppl), pp.II-7-II-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; DOI: 10.1161/01.CIR.0000138978.97207.3e

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictors of Operative Survival After Valve Replacement

Christakis, T., George ; Weisel, D., Richard ; David, E., Tirone ; Salerno, A., Tomas ; Ivanov, A., Joan

Circulation, 1988, Vol.78 Suppl I, pp.I-25–I-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Changing Pattern of Coronary Artery Bypass Surgery

Christakis, T., George ; Ivanov, D., Joan ; Weisel, L., Richard ; Birnbaum, E., Peter ; David, A., Tirone ; Salerno, A., Tomas

Circulation, 1989, Vol.80(3 Suppl I), pp.I-151–I-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Right Ventricular Function and Metabolism

Christakis, T., George ; Weisel, D., Richard ; Mickle, A.G., Donald ; Ivanov, C., Joan ; Tumiati, E., Laura ; Zuech, Mindy, Peter ; Madonik, Mindy, M. ; Liu, Mindy, Peter

Circulation, 1990, Vol.82(5 Suppl IV), pp.IV-332–IV-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morbidity and mortality in mitral valve surgery

Christakis, T., George ; Kormos, L., Robert ; Weisel, D., Richard ; Fremes, E., Stephen ; Tong, P., Cathy ; Herst, A., Jordan ; Schwartz, L., Leonard ; Mickleborough, E., Lynda ; Scully, J., Hugh ; Baird, J., Ronald

Circulation, 1985, Vol.72(3 Suppl II), pp.I-120–I-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Late postoperative ventricular function after blood and crystalloid cardioplegia

Mullen, C., John ; Christakis, T., George ; Weisel, E., Richard ; Fremes, Mindy, Stephen ; Ivanov, R., Joan ; Madonik, R., M ; Houle, R., Sylvain ; Mclaughlin, R., Peter

Circulation, 1986, Vol.74 Suppl III, pp.III-89–III-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevention of myocardial platelet deposition and thromboxane release with dipyridamole

Teoh, H., Kevin ; Christakis, T., George ; Weisel, D., Richard ; Mullen, C., John ; Madonik, Mindy, M. ; Ivanov, J., Joan ; Henderson, G., Mark ; Warbick-Cerone, Vickie, Ann ; Johnston, A., Linda ; Mee, F.X., A. ; Wong, F.X., Pui-Yuen ; Reilly, F.X., Paul ; Glynn, F.X., Michael

Circulation, 1986, Vol.74 Suppl III, pp.III-145–III-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (1)
 2. 1986đến1987  (2)
 3. 1988đến1988  (1)
 4. 1989đến1990  (2)
 5. Sau 1990  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Christakis, T., George
 2. Weisel, D., Richard
 3. Christakis, G.T.
 4. Weisel, R D
 5. Christakis, Gt

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...