skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Is Off-Pump Coronary Surgery Uncommon in Canada? Results of a Population-Based Survey of Canadian Heart Surgeons

Desai, D., Nimesh ; Pelletier, P., Marc ; Mallidi, R., Hari ; Christakis, T., George ; Cohen, N., Gideon ; Fremes, E., Stephen ; Goldman, S., Bernard

Circulation, 2004, Vol.110(11 Suppl), pp.II-7-II-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; DOI: 10.1161/01.CIR.0000138978.97207.3e

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictors of Operative Survival After Valve Replacement

Christakis, T., George ; Weisel, D., Richard ; David, E., Tirone ; Salerno, A., Tomas ; Ivanov, A., Joan

Circulation, 1988, Vol.78 Suppl I, pp.I-25–I-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Changing Pattern of Coronary Artery Bypass Surgery

Christakis, T., George ; Ivanov, D., Joan ; Weisel, L., Richard ; Birnbaum, E., Peter ; David, A., Tirone ; Salerno, A., Tomas

Circulation, 1989, Vol.80(3 Suppl I), pp.I-151–I-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Right Ventricular Function and Metabolism

Christakis, T., George ; Weisel, D., Richard ; Mickle, A.G., Donald ; Ivanov, C., Joan ; Tumiati, E., Laura ; Zuech, Mindy, Peter ; Madonik, Mindy, M. ; Liu, Mindy, Peter

Circulation, 1990, Vol.82(5 Suppl IV), pp.IV-332–IV-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morbidity and mortality in mitral valve surgery

Christakis, T., George ; Kormos, L., Robert ; Weisel, D., Richard ; Fremes, E., Stephen ; Tong, P., Cathy ; Herst, A., Jordan ; Schwartz, L., Leonard ; Mickleborough, E., Lynda ; Scully, J., Hugh ; Baird, J., Ronald

Circulation, 1985, Vol.72(3 Suppl II), pp.I-120–I-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Late postoperative ventricular function after blood and crystalloid cardioplegia

Mullen, C., John ; Christakis, T., George ; Weisel, E., Richard ; Fremes, Mindy, Stephen ; Ivanov, R., Joan ; Madonik, R., M ; Houle, R., Sylvain ; Mclaughlin, R., Peter

Circulation, 1986, Vol.74 Suppl III, pp.III-89–III-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevention of myocardial platelet deposition and thromboxane release with dipyridamole

Teoh, H., Kevin ; Christakis, T., George ; Weisel, D., Richard ; Mullen, C., John ; Madonik, Mindy, M. ; Ivanov, J., Joan ; Henderson, G., Mark ; Warbick-Cerone, Vickie, Ann ; Johnston, A., Linda ; Mee, F.X., A. ; Wong, F.X., Pui-Yuen ; Reilly, F.X., Paul ; Glynn, F.X., Michael

Circulation, 1986, Vol.74 Suppl III, pp.III-145–III-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Christakis, T., George
  2. Weisel, D., Richard
  3. Christakis, G.T.
  4. Weisel, R.D.
  5. Christakis, Gt

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...