skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

District Magnitude, Social Diversity, and Indonesia's Parliamentary Party System from 1999 to 2009

Choi, Jungug

Asian Survey, Jul/Aug 2010, Vol.50(4), pp.663-683 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2010.50.4.663

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Votes, Party Systems and Democracy in Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Votes, Party Systems and Democracy in Asia

Choi, Jungug

ISBN10: 0415690692 ; ISBN13: 9780415690690 ; E-ISBN10: 0203128109 ; E-ISBN13: 9780203128107

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic Voting in India: Its Extent and Determinants in the 2004 General Election

Choi, Jungug

Asian Survey, Jul/Aug 2009, Vol.49(4), pp.609-624 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2009.49.4.609

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Origins of Zulu Violence during the 1994 Democratic Transition of South Africa

Choi, Jungug

Journal of International and Area Studies, Dec 2008, Vol.15(2), pp.41-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PHILIPPINE DEMOCRACIES OLD AND NEW.(Statistical Data Included)

Choi, Jungug

Asian Survey, May, 2001, Vol.41(3), p.488 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutional Interaction and Strategic Voting in Korea's New Mixed Electoral Systems*

Choi, Jungug

Journal of International and Area Studies, Dec 2006, Vol.13(2), pp.111-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Crisis, Poverty, and the Emergence of Populism in Thailand*

Choi, Jungug

Journal of International and Area Studies, Jun 2005, Vol.12(1), pp.49-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (6)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Choi, Jungug.
  2. Jungug Choi
  3. Choi, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...