skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 327  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilateralism and the Realization of the Chinese Dream: A Possible Way to Nurture Mutual Trust

Feng, Yuan

Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, 2015, Vol.8(4), pp.553-569 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-0750 ; E-ISSN: 2198-2600 ; DOI: 10.1007/s40647-015-0101-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dreaming the Chinese Dream. How the People’s Republic of China Moved from Revolutionary Goals to Global Ambitions

Stefan R. Landsberger

International Journal for History, Culture and Modernity, 01 December 2014, Vol.2(3), pp.245-274 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2213-0624 ; DOI: 10.18352/hcm.472

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpreting and Understanding “The Chinese Dream” in a Holistic Nexus

Li, Xing

Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, 2015, Vol.8(4), pp.505-520 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-0750 ; E-ISSN: 2198-2600 ; DOI: 10.1007/s40647-015-0098-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Chinese Dream: Imagining China

Bislev, Ane

Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, 2015, Vol.8(4), pp.585-595 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-0750 ; E-ISSN: 2198-2600 ; DOI: 10.1007/s40647-015-0099-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metafore di una metafora

Gallelli, Beatrice

Annali di Ca’ Foscari: Serie Orientale, 01 June 2016, Vol.52(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2385-3042 ; DOI: 10.14277/2385-3042/AnnOr-52-16-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction. History, Culture and Modernity in China

Gotelind Müller

International Journal for History, Culture and Modernity, 01 December 2014, Vol.2(3), pp.205-210 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2213-0624 ; DOI: 10.18352/hcm.469

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
论习近平的青年观及启示 - Xi Jinping's View of Youth and Its Inspiration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论习近平的青年观及启示 - Xi Jinping's View of Youth and Its Inspiration

毛俊 ; 双传学 ; MAO Jun SHUANG Chuan-xue

江苏师范大学学报:哲学社会科学版 - Journal of Xuzhou Normal University(Philosophy and Social Sciences Edition), 2015, Vol.41(01), pp.111-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-5170

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Miragens do “novo Oriente”: China, Estados Unidos e sonhos que circulam

Moura, Cristina Patriota de

Anuário Antropológico, 01 July 2016, pp.203-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0102-4302 ; E-ISSN: 2357-738X ; DOI: 10.4000/aa.1971

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dreaming of the Great Rejuvenation of the Chinese Nation

Kallio, Jyrki

Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, 2015, Vol.8(4), pp.521-532 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-0750 ; E-ISSN: 2198-2600 ; DOI: 10.1007/s40647-015-0097-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Power of Language: Globalizing “The Chinese Dream”

Boc, Anny

Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, 2015, Vol.8(4), pp.533-551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-0750 ; E-ISSN: 2198-2600 ; DOI: 10.1007/s40647-015-0102-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doing Things with Metaphors in Contemporary China

Gallelli, Beatrice

Annali di Ca’ Foscari: Serie Orientale, 01 December 2018, Vol.54(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2385-3042 ; DOI: 10.30687/AnnOr/2385-3042/2018/01/027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Issue: New Silk Road Project

Shen, Simon

East Asia, 2015, Vol.32(1), pp.1-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-6838 ; E-ISSN: 1874-6284 ; DOI: 10.1007/s12140-015-9232-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
中国梦对建构中国特色哲学社会科学话语体系的意蕴 - The Implication of the Chinese Dream on the Construction of the Discourse System of Philosophy and Social Science With Chinese Characteristics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国梦对建构中国特色哲学社会科学话语体系的意蕴 - The Implication of the Chinese Dream on the Construction of the Discourse System of Philosophy and Social Science With Chinese Characteristics

韩步江 ; HAN Bu-jiang

陕西师范大学学报:哲学社会科学版 - Journal of Shaanxi Normal University(Philosophy and Social Sciences Edition), 2017, Vol.46(04), pp.59-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-4283

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dreaming the Chinese Dream. How the People’s Republic of China Moved from Revolutionary Goals to Global Ambitions

Landsberger, Stefan R.

International Journal for History, Culture and Modernity 2(3), 245-274 (2015)

Toàn văn sẵn có

15
中国梦与美国梦的五个差异 - Five Differences between Chinese Dream and American Dream
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国梦与美国梦的五个差异 - Five Differences between Chinese Dream and American Dream

廖彦富 ; 廖胜刚 ; LIAO Yanfu, LIAO Shenggang

重庆邮电大学学报:社会科学版 - Journal of Chongqing University of Posts and Telecommunications:Social Science Edition, 2016, Vol.28(01), pp.18-24

ISSN: 1673-8268

Toàn văn sẵn có

16
论西藏在实现中国梦中的地位、重要意义和路径 - A Discussion on Tibet and "Chinese Dream"
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论西藏在实现中国梦中的地位、重要意义和路径 - A Discussion on Tibet and "Chinese Dream"

王春焕 ; Wang Chun-huan;Institute of Marxism,Tibet Academy of Social Sciences

西藏大学学报 - Journal of Tibet University, 2013, Vol.28(03), pp.12-16

ISSN: 1005-5738

Toàn văn sẵn có

17
"中国梦"话语结构与传播叙事 - Discourse Structure and Communication Narrative Mode of "Chinese Dream"
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"中国梦"话语结构与传播叙事 - Discourse Structure and Communication Narrative Mode of "Chinese Dream"

赵光怀 ; ZHAO Guang-huai

编辑之友, 2016, Issue 10, pp.71-75

ISSN: 1003-6687

Toàn văn sẵn có

18
“中国梦”内涵的哲学考察 - Philosophical Connotation of “The Chinese Dream”
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“中国梦”内涵的哲学考察 - Philosophical Connotation of “The Chinese Dream”

王瀚林 ; WANG Han-lin

石河子大学学报:哲学社会科学版 - Journal of SHIHEZI University(Philosophy and Social Science), 2013, Vol.27(06), pp.38-41

ISSN: 1671-0304

Toàn văn sẵn có

19
学术中国梦与学术期刊建设 - China Dream of Academic and Construction of Academic Journal
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

学术中国梦与学术期刊建设 - China Dream of Academic and Construction of Academic Journal

刘春雷 ; LIU ChmMei

衡水学院学报 - Journal of Hengshui University, 2014, Vol.16(01), pp.126-128

ISSN: 1673-2065

Toàn văn sẵn có

20
论人民幸福“中国梦”的层次性 - Analysis on People's Happiness Hierarchy of Chinese Dream from the Perspective of People's Needs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论人民幸福“中国梦”的层次性 - Analysis on People's Happiness Hierarchy of Chinese Dream from the Perspective of People's Needs

牟杰 ; 高奇 ; Mou Jie ,Gao Qi

齐鲁师范学院学报 - Journal of Shandong Education Institute, 2014, Vol.29(06), pp.65-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-4735

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 327  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (64)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (1)
 3. 2013đến2013  (50)
 4. 2014đến2015  (160)
 5. Sau 2015  (115)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (32)
 2. Italian  (2)
 3. Portuguese  (2)
 4. French  (2)
 5. Chinese  (1)
 6. Russian  (1)
 7. Spanish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li, Xing
 2. 俞良早
 3. 雷石山
 4. Landsberger, Stefan R.
 5. Gallelli, Beatrice

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...