skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romantic Love in Norwegian Children's Literature: Tormod Haugen's 'The Georg and Gloria' Trilogy

Slettan, Svein

Papers: Explorations into Children's Literature, Vol. 13, No. 3, Dec 2003: 22-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1034-9243

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Domesticated Wilderness in Two Norwegian Children's Classics

Rees, Ellen

Scandinavian Studies, 2011, Vol.83(1), pp.45-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-5637 ; E-ISSN: 2163-8195

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Insecure Base?: Nerves, Violence and Step-parents in Norwegian Children's Literature

Skardhamar, Anne-Kari

Papers: Explorations into Children's Literature, Vol. 17, No. 1, May 2007: 19-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1034-9243

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Julebog for barn
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Julebog for barn

9 1910

Toàn văn sẵn có

5
Arne and the Christmas star: a story of Norway
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arne and the Christmas star: a story of Norway

Seymour, Alta Halverson; Nicholas, Frank

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Skardhamar, Anne-Kari
  2. Seymour, Alta Halverson
  3. Rees, Ellen
  4. Slettan, Svein

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...