skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetic modeling, equilibrium isotherm and thermodynamic studies on a batch adsorption of anionic dye onto eco-friendly dried Carpobrotus edulis plant

Aziam, R. ; Chiban, M. ; Eddaoudi, H. ; Soudani, A. ; Zerbet, M. ; Sinan, F.

The European Physical Journal Special Topics, 2017, Vol.226(5), pp.977-992 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1951-6355 ; E-ISSN: 1951-6401 ; DOI: 10.1140/epjst/e2016-60256-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors controlling the adsorption of acid blue 113 dye from aqueous solution by dried C. edulis plant as natural adsorbent

Aziam, R. ; Chiban, M. ; Eddaoudi, E. ; Soudani, A. ; Zerbet, M. ; Sinan, F.

Arabian Journal of Geosciences, 2016, Vol.9(15), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-7511 ; E-ISSN: 1866-7538 ; DOI: 10.1007/s12517-016-2675-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of lead and cadmium ions from aqueous solution by adsorption onto micro-particles of dry plants

Benhima, H ; Chiban, M ; Sinan, F ; Seta, P ; Persin, M

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2008, Vol.61(1), pp.10-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0927-7765 ; E-ISSN: 1873-4367 ; DOI: 10.1016/j.colsurfb.2007.06.024

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Removal of lead and cadmium ions from aqueous solution by adsorption onto microparticles of dry plant"

Benhima, H ; Chiban, M ; Sinan, F ; Seta, P ; Persin, M; Bonneval, Nathalie (Editor)

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2008, Vol.61, pp.10-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0927-7765 ; E-ISSN: 1873-4367

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chiban, M
  2. Sinan, F
  3. Benhima, H.
  4. Zerbet, M
  5. Persin, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...