skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defensins and sepsis.(role of defensins in sepsis)(Brief article)

Xie, Guo-Hao ; Chen, Qi-Xing ; Cheng, Bao-Li ; Fang, Xiang-Ming

BioMed Research International, 2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2314-6133 ; DOI: 10.1155/2014/180109

Toàn văn sẵn có

2
ALFA-LAVAL分油机原理及机构演化 - The Principle and Mechanism Evolution of ALFA-LAVAL Oil Separator
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ALFA-LAVAL分油机原理及机构演化 - The Principle and Mechanism Evolution of ALFA-LAVAL Oil Separator

赵成豹 ; 李精明 ; ZHAO Cheng-bao LI Jing-ming

青岛远洋船员职业学院学报 - Journal of Qingdao Ocean Shipping Mariners College, 2013, Vol.34(03), pp.8-12

ISSN: 2095-3747

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Altered melatonin secretion and circadian gene expression with increased proinflammatory cytokine expression in early-stage sepsis patients

Li, Cai-Xia ; Liang, Dong-Dong ; Xie, Guo-Hao ; Cheng, Bao-Li ; Chen, Qi-Xing ; Wu, Shui-Jing ; Wang, Jun-Lu ; Cho, William ; Fang, Xiang-Ming

Molecular medicine reports, April 2013, Vol.7(4), pp.1117-22 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1791-3004 ; PMID: 23426900 Version:1 ; DOI: 10.3892/mmr.2013.1331

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plasma gelsolin level predicts acute kidney injury after cardiopulmonary bypass in infants and young children

Shi, Shan-Shan ; Yue, Xiao-Jie ; Zhao, Dong-Yan ; Fan, Jia-Jie ; Xu, Jian-Guo ; Liu, Xi-Wang ; Cheng, Bao-Li ; Fang, Xiang-Ming ; Fan, Jie ; Shu, Qiang

World journal of pediatrics : WJP, April 2018, Vol.14(2), pp.143-150 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1867-0687 ; PMID: 29427164 Version:1 ; DOI: 10.1007/s12519-017-0116-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
基于典范对应分析的甘肃引黄灌区土壤盐渍化特征研究 - Characterization of Soil Salinization Based on Canonical Correspondence Analysis Method in Gansu Yellow River Irrigation District of Northwest China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于典范对应分析的甘肃引黄灌区土壤盐渍化特征研究 - Characterization of Soil Salinization Based on Canonical Correspondence Analysis Method in Gansu Yellow River Irrigation District of Northwest China

杨思存 ; 逄焕成 ; 王成宝 ; 李玉义 ; 霍琳 ; 姜万礼 ; YANG Si-cun, PANG Huan-cheng, WANG Cheng-bao, LI Yu-yi, HUO Lin, JIANG Wan-li

中国农业科学 - Scientia Agricultura Sinica, 2014, Vol.47(01), pp.100-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0578-1752

Toàn văn sẵn có

6
空气自由场中强爆炸冲击波传播二维数值模拟 - Two dimensional simulation for shock wave produced by strong explosion in free air
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

空气自由场中强爆炸冲击波传播二维数值模拟 - Two dimensional simulation for shock wave produced by strong explosion in free air

姚成宝 ; 李若 ; 田宙 ; 郭永辉 ; Yao Cheng-bao, Li Ruo, Tian Zhou , Guo Yong-hui

爆炸与冲击 - Explosion and Shock Waves, 2015, Vol.35(04), pp.585-590

ISSN: 1001-1455

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein C -1641A/-1654C haplotype is associated with organ dysfunction and the fatal outcome of severe sepsis in Chinese Han population

Chen, Qi Xing ; Wu, Shui Jing ; Wang, Hai Hong ; Lv, Chen ; Cheng, Bao Li ; Xie, Guo Hao ; Fang, Xiang Ming

Human genetics, April 2008, Vol.123(3), pp.281-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1203 ; PMID: 18247057 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00439-008-0476-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of invasive fungal infection on outcomes of severe sepsis: a multicenter matched cohort study in critically ill surgical patients.(Research)

Xie, Guo - Hao ; Fang, Xiang - Ming ; Fang, Qiang ; Wu, Xin - Min ; Jin, Yu - Hong ; Wang, Jun - Lu ; Guo, Qu - Lian ; Gu, Miao - Ning ; Xu, Qiu - Ping ; Wang, Dong - Xin ; Yao, Shang - Long ; Yuan, Shi - Ying ; Du, Zhao - Hui ; Sun, Yun - Bo ; Wang, Hai - Hong ; Wu, Shui - Jing ; Cheng, Bao - Li

Critical Care, Jan 16, 2008, Vol.12(R5), p.R5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-8535

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (5)
 2. Spanish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cheng, Bao Li
 2. Fang, Xiang Ming
 3. Xie, Guo-Hao
 4. Chen, Qi Xing
 5. Wu, Shui Jing

theo chủ đề:

 1. Sepsis
 2. Female
 3. Male
 4. Humans
 5. China

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...