skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Experience and Workplace Culture in Human-Robot Team Interaction in Robotic Surgery: A Case Study

Cunningham, S. ; Chellali, A. ; Jaffre, I. ; Classe, J. ; Cao, C.

International Journal of Social Robotics, 2013, Vol.5(1), pp.75-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1875-4791 ; E-ISSN: 1875-4805 ; DOI: 10.1007/s12369-012-0170-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preliminary evaluation of the pattern cutting and the ligating loop virtual laparoscopic trainers

Chellali, A. ; Ahn, W. ; Sankaranarayanan, G. ; Flinn, J. ; Schwaitzberg, S. ; Jones, D. ; De, Suvranu ; Cao, C.

Surgical Endoscopy, 2015, Vol.29(4), pp.815-821 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-014-3764-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the VBLaST peg transfer task: a first step toward an alternate training standard

Chellali, A. ; Zhang, L. ; Sankaranarayanan, G. ; Arikatla, V. ; Ahn, W. ; Derevianko, A. ; Schwaitzberg, S. ; Jones, D. ; DeMoya, M. ; Cao, C.

Surgical Endoscopy, 2014, Vol.28(10), pp.2856-2862 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-014-3538-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Etude séro-épidémiologique de la bilharziose uro-génitale en Algérie: le foyer de Khémis el Kéchna.
Seroepidemiological study of urogenital schistosomiasis in Algeria: the focus of Khemis el Kechna

Benzerroug, E H ; Chellali, A

Bulletin de la Societe de pathologie exotique (1990), 1991, Vol.84(2), pp.164-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-9085 ; PMID: 1914047 Version:1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La bilharziose urinaire à Djidiouia: toujours rien à signaler.
Urinary bilharziasis in Djidiouia: still nothing to report

Belkaid, M ; Hamrioui, B ; Chellali, A ; Tabet-Derraz, O

Bulletin de la Societe de pathologie exotique (1990), 1991, Vol.84(3), pp.281-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-9085 ; PMID: 1764756 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (3)
  2. French  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chellali, A
  2. Cao, C.
  3. Cao, C G L
  4. Jones, D B
  5. Schwaitzberg, S D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...