skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cadherin-based intercellular adhesions organize epithelial cell-matrix traction forces

Mertz, Aaron F ; Che, Yonglu ; Banerjee, Shiladitya ; Goldstein, Jill M ; Rosowski, Kathryn A ; Revilla, Stephen F ; Niessen, Carien M ; Marchetti, M Cristina ; Dufresne, Eric R ; Horsley, Valerie

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 15 January 2013, Vol.110(3), pp.842-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 23277553 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1217279110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patterning droplets with durotaxis

Style, Robert W ; Che, Yonglu ; Park, Su Ji ; Weon, Byung Mook ; Je, Jung Ho ; Hyland, Callen ; German, Guy K ; Power, Michael P ; Wilen, Larry A ; Wettlaufer, John S ; Dufresne, Eric R

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 30 July 2013, Vol.110(31), pp.12541-4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 23798415 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1307122110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Techniques Made Simple: Emerging Methods to Elucidate Protein Interactions through Spatial Proximity

Che, Yonglu ; Khavari, Paul A.

Journal of Investigative Dermatology, December 2017, Vol.137(12), pp.e197-e203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-202X ; DOI: 10.1016/j.jid.2017.09.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The noncoding RNAs SNORD50A and SNORD50B bind K-Ras and are recurrently deleted in human cancer

Siprashvili, Zurab ; Webster, Dan E ; Johnston, Danielle ; Shenoy, Rajani M ; Ungewickell, Alexander J ; Bhaduri, Aparna ; Flockhart, Ross ; Zarnegar, Brian J ; Che, Yonglu ; Meschi, Francesca ; Puglisi, Joseph D ; Khavari, Paul A

Nature genetics, January 2016, Vol.48(1), pp.53-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1718 ; PMID: 26595770 Version:1 ; DOI: 10.1038/ng.3452

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universal deformation of soft substrates near a contact line and the direct measurement of solid surface stresses

Style, Robert W. ; Che, Yonglu ; Wettlaufer, John. S. ; Wilen, Larry A. ; Dufresne, Eric R.

Phys. Rev. Lett. 110, 066103 (2013) [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1209.3723

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universal deformation of soft substrates near a contact line and the direct measurement of solid surface stresses

Style, Robert ; Che, Yonglu ; Wettlaufer, John ; Wilen, Larry ; Dufresne, Eric; Dufresne, Eric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 25, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.066103

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scaling of Traction Forces with Size of Cohesive Cell Colonies

Mertz, Aaron ; Banerjee, Shiladitya ; Che, Yonglu ; German, Guy ; Xu, Ye ; Hyland, Callen ; Marchetti, M ; Horsley, Valerie ; Dufresne, Eric; Dufresne, Eric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 19, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.198101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes as an in vitro model for coxsackievirus B3-induced myocarditis and antiviral drug screening platform

Sharma, Arun ; Marceau, Caleb ; Hamaguchi, Ryoko ; Burridge, Paul W ; Rajarajan, Kuppusamy ; Churko, Jared M ; Wu, Haodi ; Sallam, Karim I ; Matsa, Elena ; Sturzu, Anthony C ; Che, Yonglu ; Ebert, Antje ; Diecke, Sebastian ; Liang, Ping ; Red-Horse, Kristy ; Carette, Jan E ; Wu, Sean M ; Wu, Joseph C

Circulation research, 29 August 2014, Vol.115(6), pp.556-66 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1524-4571 ; PMID: 25015077 Version:1 ; DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.115.303810

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Functional Proximal Proteome of Oncogenic Ras Includes mTORC2.(Report)

Kovalski, Joanna R. ; Bhaduri, Aparna ; Zehnder, Ashley M. ; Neela, Poornima H. ; Che, Yonglu ; Wozniak, Glenn G. ; Khavari, Paul A.

Molecular Cell, Feb 21, 2019, Vol.73(4), p.830 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1097-2765 ; DOI: 10.1016/j.molcel.2018.12.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Functional Proximal Proteome of Oncogenic Ras Includes mTORC2

Kovalski, Joanna R. ; Bhaduri, Aparna ; Zehnder, Ashley M. ; Neela, Poornima H. ; Che, Yonglu ; Wozniak, Glenn G. ; Khavari, Paul A.

Molecular Cell, 21 February 2019, Vol.73(4), pp.830-844.e12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1097-2765 ; DOI: 10.1016/j.molcel.2018.12.001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (2)
 3. 2013đến2013  (2)
 4. 2014đến2016  (2)
 5. Sau 2016  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Che, Yonglu
 2. Che, Y.
 3. Che, Yl
 4. Dufresne, Eric
 5. Dufresne, Eric R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...