skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Providing quality of service over the Web: a newspaper-based approach

Banâtre, Michel ; Issarny, Valérie ; Leleu, Frédéric ; Charpiot, Boris

Computer Networks and ISDN Systems, 1997, Vol.29(8), pp.1457-1465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-7552 ; DOI: 10.1016/S0169-7552(97)00017-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for determining internal parameters of a data clustering program

Charpiot Boris ; Hartel Barbara ; Lingenfelder Christoph ; Maier Thilo

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for determining internal parameters of a data clustering program

Charpiot Boris ; Hartel Barbara ; Lingenfelder Christoph ; Maier Thilo

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for determining internal parameters of a data clustering program

Charpiot, Boris ; Hartel, Barbara ; Lingenfelder, Christoph ; Maier, Thilo

Toàn văn sẵn có

5
Quality of Service and Electronic Newspaper: The Etel Solution
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality of Service and Electronic Newspaper: The Etel Solution

Issarny, Valérie ; Banâtre, Michel ; Charpiot, Boris ; Menaud, Jean-Marc

Advances in Distributed Systems LNCS - Lecture Notes in Computer Science, Advances in Distributed Systems, pp.472-496

ISBN: 354067196X ; ISBN: 9783540671961 ; DOI: 10.1007/3-540-46475-1_20

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for determining internal parameters of a data clustering program

Charpiot, Boris ; Hartel, Barbara ; Lingenfelder, Christoph ; Maier, Thilo; International Business Machines Corporation (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Sáng chế  (4)
  2. Bài báo  (1)
  3. Book Chapters  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...