skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 106  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Guest-dependent high-pressure behavior in a nanoporous metal-organic framework material
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guest-dependent high-pressure behavior in a nanoporous metal-organic framework material

Chapman, K.W. ; Halder, G.J. ; Chupas, P.J.

Acta Crystallographica Section A Foundations of Crystallography, 08/2008, Vol.64(a1), pp.C442-C442 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0108-7673 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1107/S0108767308085814

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lithiation Thermodynamics and Kinetics of the TiO2 (B) Nanoparticles

Hua, X ; Liu, Z ; Fischer, MG ; Borkiewicz, O ; Chupas, PJ ; Chapman, KW ; Steiner, U ; Bruce, PG ; Grey, Clare Philomena; Apollo - University of Cambridge Repository; Apollo - University of Cambridge Repository

DOI: 10.17863/CAM.13628 ; ISSN: 0002-7863

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating Sodium Storage Mechanisms in Tin Anodes: A Combined Pair Distribution Function Analysis, Density Functional Theory and Solid-State NMR Approach

Stratford, Joshua ; Mayo, Martin ; Allan, Phoebe ; Pecher, Oliver ; Borkiewicz, OJ ; Wiaderek, KM ; Chapman, KW ; Pickard, Christopher ; Morris, Andrew ; Grey, Clare; Apollo - University of Cambridge Repository; Apollo - University of Cambridge Repository

DOI: 10.17863/CAM.9732 ; ISSN: 0002-7863 ; Related DOI: 10.17863/CAM.7653

Truy cập trực tuyến

4
Pulsed-reactant in situ studies of ceria/CuO catalysts using simultaneous XRD, PDF and DRIFTS measurements
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pulsed-reactant in situ studies of ceria/CuO catalysts using simultaneous XRD, PDF and DRIFTS measurements

Hanson, J.C. ; Si, R. ; Xu, W. ; Senanayake, S.D. ; Mudiyanselage, K. ; Stacchiola, D. ; Rodriguez, J.A. ; Zhao, H. ; Beyer, K.A. ; Jennings, G. ; Chapman, K.W. ; Chupas, P.J. ; Martínez-Arias, A.

Catalysis Today, 06/2014, Vol.229, C, pp.64-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09205861 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cattod.2013.10.087

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local Structure Evolution and Modes of Charge Storage in Secondary Li-FeS$_{2}$ Cells

Butala, MM ; Mayo, Martin ; Doan-Nguyen, VVT ; Lumley, MA ; Göbel, C ; Wiaderek, KM ; Borkiewicz, OJ ; Chapman, KW ; Chupas, PJ ; Balasubramanian, M ; Laurita, G ; Britto, S ; Morris, Andrew James ; Grey, Clare Philomena ; Seshadri, R; Apollo - University of Cambridge Repository; Apollo - University of Cambridge Repository

DOI: 10.17863/CAM.10267 ; ISSN: 0897-4756

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1055794: Experimental Crystal Structure Determination

Yakovenko, A.A. ; Chapman, K.W. ; Halder, G.J.

DOI: 10.5517/cc14fmw2 ; Related DOI: 10.1107/S2052520615005867

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1055796: Experimental Crystal Structure Determination

Yakovenko, A.A. ; Chapman, K.W. ; Halder, G.J.

DOI: 10.5517/cc14fmy4 ; Related DOI: 10.1107/S2052520615005867

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1055797: Experimental Crystal Structure Determination

Yakovenko, A.A. ; Chapman, K.W. ; Halder, G.J.

DOI: 10.5517/cc14fmz5 ; Related DOI: 10.1107/S2052520615005867

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1055799: Experimental Crystal Structure Determination

Yakovenko, A.A. ; Chapman, K.W. ; Halder, G.J.

DOI: 10.5517/cc14fn18 ; Related DOI: 10.1107/S2052520615005867

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1055801: Experimental Crystal Structure Determination

Yakovenko, A.A. ; Chapman, K.W. ; Halder, G.J.

DOI: 10.5517/cc14fn3b ; Related DOI: 10.1107/S2052520615005867

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of Nano-sized CeO2 Materials: Combined Scattering and Spectroscopic Investigations

Marchbank, Hr ; Clark, Ah ; Hyde, Ti ; Playford, Hy ; Tucker, Mg ; Thompsett, D ; Fisher, Jm ; Chapman, Kw ; Beyer, Ka ; Monte, M ; Longo, A ; Sankar, G

ChemPhysChem , 17 (21) pp. 3494-3503. (2016)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 785758: Experimental Crystal Structure Determination

Phillips, A.E. ; Halder, G.J. ; Chapman, K.W. ; Goodwin, A.L. ; Kepert, C.J.

DOI: 10.5517/ccvcn1w ; Related DOI: 10.1021/ja906895j

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 785759: Experimental Crystal Structure Determination

Phillips, A.E. ; Halder, G.J. ; Chapman, K.W. ; Goodwin, A.L. ; Kepert, C.J.

DOI: 10.5517/ccvcn2x ; Related DOI: 10.1021/ja906895j

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 785760: Experimental Crystal Structure Determination

Phillips, A.E. ; Halder, G.J. ; Chapman, K.W. ; Goodwin, A.L. ; Kepert, C.J.

DOI: 10.5517/ccvcn3y ; Related DOI: 10.1021/ja906895j

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 785761: Experimental Crystal Structure Determination

Phillips, A.E. ; Halder, G.J. ; Chapman, K.W. ; Goodwin, A.L. ; Kepert, C.J.

DOI: 10.5517/ccvcn4z ; Related DOI: 10.1021/ja906895j

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 785762: Experimental Crystal Structure Determination

Phillips, A.E. ; Halder, G.J. ; Chapman, K.W. ; Goodwin, A.L. ; Kepert, C.J.

DOI: 10.5517/ccvcn50 ; Related DOI: 10.1021/ja906895j

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 847035: Experimental Crystal Structure Determination

Sava, D.F. ; Rodriguez, M.A. ; Chapman, K.W. ; Chupas, P.J. ; Greathouse, J.A. ; Crozier, P.S. ; Nenoff, T.M.

DOI: 10.5517/ccxfdqf ; Related DOI: 10.1021/ja204757x

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 847036: Experimental Crystal Structure Determination

Sava, D.F. ; Rodriguez, M.A. ; Chapman, K.W. ; Chupas, P.J. ; Greathouse, J.A. ; Crozier, P.S. ; Nenoff, T.M.

DOI: 10.5517/ccxfdrg ; Related DOI: 10.1021/ja204757x

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 885354: Experimental Crystal Structure Determination

Sciortino, N.F. ; Scherl-Gruenwald, K.R. ; Chastanet, G. ; Halder, G.J. ; Chapman, K.W. ; Letard, J.-F. ; Kepert, C.J.

DOI: 10.5517/ccyq8tq ; Related DOI: 10.1002/anie.201204387

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 885352: Experimental Crystal Structure Determination

Sciortino, N.F. ; Scherl-Gruenwald, K.R. ; Chastanet, G. ; Halder, G.J. ; Chapman, K.W. ; Letard, J.-F. ; Kepert, C.J.

DOI: 10.5517/ccyq8rn ; Related DOI: 10.1002/anie.201204387

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 106  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (3)
 2. 2005đến2008  (17)
 3. 2009đến2011  (67)
 4. 2012đến2016  (13)
 5. Sau 2016  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chapman, K.W.
 2. Halder, G.J.
 3. Kepert, C.J.
 4. Southon, P.D.
 5. Wu, Yue

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...