skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring membrane protein stability under native conditions

Chang, Yu-Chu ; Bowie, James U

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 07 January 2014, Vol.111(1), pp.219-24 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 24367094 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1318576111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single-Molecule Measurement of Membrane Protein Stability

Jefferson, Robert ; Chang, Yu-Chu ; Lerner, Eitan ; Weiss, Shimon ; Bowie, James

Biophysical Journal, 16 February 2016, Vol.110(3), pp.396a-396a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3495 ; E-ISSN: 1542-0086 ; DOI: 10.1016/j.bpj.2015.11.2138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conformational selection or induced fit: a flux description of reaction mechanism

Hammes, Gordon G ; Chang, Yu-Chu ; Oas, Terrence G

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 18 August 2009, Vol.106(33), pp.13737-41 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 19666553 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.0907195106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diverse chromosome complements in the functional gametes of interspecific hybrids of MT- and A-karyotype Lycoris spp.

Chang, Yu-Chu ; Shii, Chou-Tou ; Lee, Yi-Ching ; Chung, Mei-Chu

Plant Systematics and Evolution, 2013, Vol.299(6), pp.1141-1155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-2697 ; E-ISSN: 1615-6110 ; DOI: 10.1007/s00606-013-0785-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Folding kinetics of the lipoic acid-bearing domain of human mitochondrial branched chain α-ketoacid dehydrogenase complex

Naik, Mandar T ; Chang, Yu-Chu ; Huang, Tai-Huang

FEBS Letters, 2002, Vol.530(1), pp.133-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5793 ; E-ISSN: 1873-3468 ; DOI: 10.1016/S0014-5793(02)03444-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mesangial cells of lupus-prone mice are sensitive to chemokine production.(Research article)(Clinical report)

Ka, Shuk - Man ; Cheng, Chao - Wen ; Shui, Hao - Ai ; Wu, Wen - Mein ; Chang, Deh - Ming ; Lin, Yu - Chu ; Chen, Ann

Arthritis Research & Therapy, July 7, 2007, Vol.9(R67), p.R67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1478-6354

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (1)
 2. 2007đến2008  (1)
 3. 2009đến2012  (1)
 4. 2013đến2014  (2)
 5. Sau 2014  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chang, Yu-Chu
 2. Chang, Yc
 3. Chang, Yu - Chu
 4. Chang, Y.-C.
 5. Yu-Chu Chang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...