skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Dry and Heavy: Or, Another Poetics and Another Writing— of History and the Future

Chandler, Nahum Dimitri

CR: The New Centennial Review, 2015, Vol.15(2), pp.1-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-687x ; E-ISSN: 1539-6630

Toàn văn sẵn có

2
A Persistent Parallax: On the Writings of W. E. Burghardt Du Bois on Japan and China, 1936-1937
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Persistent Parallax: On the Writings of W. E. Burghardt Du Bois on Japan and China, 1936-1937

Chandler, Nahum Dimitri

CR: The New Centennial Review, 2012, Vol.12(1), pp.291-316 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1539-6630 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/ncr.2012.0029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Introduction: On the Virtues of Seeing—At Least, But Never Only—Double
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: On the Virtues of Seeing—At Least, But Never Only—Double

Chandler, Nahum Dimitri

CR: The New Centennial Review, 2012, Vol.12(1), pp.1-39 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1539-6630 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/ncr.2012.0034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: On the Virtues of Seeing—At Least, But Never Only—Double

Chandler, Nahum Dimitri

CR: The New Centennial Review, 2012, Vol.12(1), pp.1-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-687x ; E-ISSN: 1539-6630

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Paragraph Four of “The Conservation of Races”

Chandler, Nahum Dimitri

CR: The New Centennial Review, 2014, Vol.14(3), pp.255-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-687x ; E-ISSN: 1539-6630

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Persistent Parallax: On the Writings of W. E. Burghardt Du Bois on Japan and China, 1936-1937

Chandler, Nahum Dimitri

CR: The New Centennial Review, 2012, Vol.12(1), pp.291-316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-687x ; E-ISSN: 1539-6630

Toàn văn sẵn có

7
On Paragraph Four of “The Conservation of Races”
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Paragraph Four of “The Conservation of Races”

Chandler, Nahum Dimitri

CR: The New Centennial Review, 12/2014, Vol.14(3), pp.255-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532687X ; E-ISSN: 15396630 ; DOI: http://dx.doi.org/10.14321/crnewcentrevi.14.3.0255

Toàn văn sẵn có

8
X-The Problem of the Negro as a Problem for Thought
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-The Problem of the Negro as a Problem for Thought

Chandler, Nahum Dimitri

ISBN10: 0823254070 ; ISBN10: 0823254062 ; ISBN13: 9780823254071 ; ISBN13: 9780823254064 ; E-ISBN10: 0823254097 ; E-ISBN13: 9780823254095

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economy of desedimentation: W.E.B. DuBois and the discourses of the Negro.(Special Section: Cultural Politics)

Chandler, Nahum Dimitri

Callaloo, Wntr, 1996, Vol.19(1), p.78(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0161-2492

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Souls of an Ex-White Man: W. E. B. Du Bois and the Biography of John Brown

Chandler, Nahum Dimitri

CR: The New Centennial Review, 2003, Vol.3(1), pp.179-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-687x ; E-ISSN: 1539-6630

Toàn văn sẵn có

11
The Souls of an Ex-White Man: W. E. B. Du Bois and the Biography of John Brown
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Souls of an Ex-White Man: W. E. B. Du Bois and the Biography of John Brown

Chandler, Nahum Dimitri

CR: The New Centennial Review, 2003, Vol.3(1), pp.179-195 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1539-6630 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/ncr.2003.0005

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Of Exorbitance: The Problem of the Negro as a Problem for Thought

Chandler, Nahum Dimitri

Criticism, 2008, Vol.50(3), pp.345-410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-1589 ; E-ISSN: 1536-0342

Toàn văn sẵn có

13
The Problem of the Color Line at the Turn of the Twentieth Century: The Essential Early Essays
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Problem of the Color Line at the Turn of the Twentieth Century: The Essential Early Essays

Du Bois, W. E. B ; Chandler, Nahum Dimitri

ISBN10: 0823254550 ; ISBN13: 9780823254552 ; E-ISBN10: 0823254577 ; E-ISBN13: 9780823254576

Toàn văn sẵn có

14
The Figure of W. E. B. Du Bois as a Problem for Thought
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Figure of W. E. B. Du Bois as a Problem for Thought

Chandler, Nahum Dimitri.

CR: The New Centennial Review, 2007, Vol.6(3), pp.29-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1539-6630 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/ncr.2007.0014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Possible Form of an Interlocution: W. E. B. Du Bois and Max Weber in Correspondence, 1904–1905

Chandler, Nahum Dimitri

CR: The New Centennial Review, 2007, Vol.7(1), pp.213-272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-687x ; E-ISSN: 1539-6630

Toàn văn sẵn có

16
Introduction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Chandler, Nahum Dimitri.

CR: The New Centennial Review, 2007, Vol.6(3), pp.1-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1539-6630 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/ncr.2007.0013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
The Possible Form of an Interlocution: W. E. B. Du Bois and Max Weber in Correspondence, 1904-1905
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Possible Form of an Interlocution: W. E. B. Du Bois and Max Weber in Correspondence, 1904-1905

Chandler, Nahum Dimitri.

CR: The New Centennial Review, 2007, Vol.6(3), pp.193-239 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1539-6630 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/ncr.2007.0015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
The Possible Form of an Interlocution: W. E. B. Du Bois and Max Weber in Correspondence, 1904–1905
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Possible Form of an Interlocution: W. E. B. Du Bois and Max Weber in Correspondence, 1904–1905

Chandler, Nahum Dimitri.

CR: The New Centennial Review, 2007, Vol.7(1), pp.213-272 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1539-6630 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/ncr.2007.0026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Chandler, Nahum Dimitri

CR: The New Centennial Review, 2006, Vol.6(3), pp.1-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-687x ; E-ISSN: 1539-6630

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Figure of W. E. B. Du Bois as a Problem for Thought

Chandler, Nahum Dimitri

CR: The New Centennial Review, 2006, Vol.6(3), pp.29-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-687x ; E-ISSN: 1539-6630

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (20)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (2)
 2. 2003đến2005  (2)
 3. 2006đến2006  (3)
 4. 2007đến2008  (6)
 5. Sau 2008  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (20)
 2. Sách  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...