skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Smad3 transgenic reporter reveals TGF-beta control of zebrafish spinal cord development

Casari, Alessandro ; Schiavone, Marco ; Facchinello, Nicola ; Vettori, Andrea ; Meyer, Dirk ; Tiso, Natascia ; Moro, Enrico ; Argenton, Francesco

Developmental Biology, 01 December 2014, Vol.396(1), pp.81-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1606 ; E-ISSN: 1095-564X ; DOI: 10.1016/j.ydbio.2014.09.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generation and application of signaling pathway reporter lines in zebrafish

Moro, Enrico ; Vettori, Andrea ; Porazzi, Patrizia ; Schiavone, Marco ; Rampazzo, Elena ; Casari, Alessandro ; Ek, Olivier ; Facchinello, Nicola ; Astone, Matteo ; Zancan, Ilaria ; Milanetto, Martina ; Tiso, Natascia ; Argenton, Francesco

Molecular Genetics and Genomics, 2013, Vol.288(5), pp.231-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4615 ; E-ISSN: 1617-4623 ; DOI: 10.1007/s00438-013-0750-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selectivity is species-dependent: Characterization of standard agonists and antagonists at human, rat, and mouse adenosine receptors

Alnouri, Mohamad ; Jepards, Stephan ; Casari, Alessandro ; Schiedel, Anke ; Hinz, Sonja ; Müller, Christa

Purinergic Signalling, 2015, Vol.11(3), pp.389-407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1573-9538 ; E-ISSN: 1573-9546 ; DOI: 10.1007/s11302-015-9460-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zebrafish reporter lines reveal in vivo signaling pathway activities involved in pancreatic cancer

Schiavone, Marco ; Rampazzo, Elena ; Casari, Alessandro ; Battilana, Giusy ; Persano, Luca ; Moro, Enrico ; Liu, Shu ; Leach, Steve D ; Tiso, Natascia ; Argenton, Francesco

Disease models & mechanisms, July 2014, Vol.7(7), pp.883-94 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1754-8411 ; PMID: 24878567 Version:1 ; DOI: 10.1242/dmm.014969

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The zebrafish, a teleost model recapitulating the mammalian molecular events during endocrine development and function
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The zebrafish, a teleost model recapitulating the mammalian molecular events during endocrine development and function

Tiso, Natascia ; Busolin, Giorgia ; Ek, Olivier ; Marelli, Federica ; Porazzi, Patrizia ; Vettori, Andrea ; Facchinello, Nicola ; Schiavone, Marco ; Casari, Alessandro ; Astone, Matteo ; Milanetto, Martina ; Moro, Enrico ; Campione, Marina ; Persani, Luca ; Argenton, Francesco

Endocrine Abstracts, 04/17/2014

E-ISSN: 14796848 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.35.MTE4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Casari, Alessandro
  2. Argenton, Francesco
  3. Schiavone, Marco
  4. Moro, Enrico
  5. Tiso, Natascia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...