skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing Usage Guidelines for a Card-Based Design Tool: A Case of the Positive Emotional Granularity Cards

Yoon, J ; Desmet, P.M.A. ; Pohlmeyer, A.E.

Archives of Design Research, 2016, Vol.29(4), pp.urn:issn:2288-2987

ISSN: ; ISSN: 2288-2987

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perswedo : introducing persuasive principles into the creative design process through a design card-set

Ren, X. ; Lu, Y. ; Oinas-Kukkonen, H. ; Brombacher, A.C. ; Bernhaupt, R. ; Dalvi, G. ; Joshi, A. ; Balkrishan, D.K. ; O'Neill, J. ; Winckler, M.; Business Process Design

Human-Computer Interaction – INTERACT 2017, 2017, pp.453-462

ISBN: 978-3-319-67686-9 ; ISBN: 978-3-319-67687-6

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflecting Processes of Human Activities on Workshops by Combining Timeline-based and Card-based Representation
時間配置と構造配置の融合による活動プロセスの協働リフレクションの実現

友部, 博教 ; 中村, 嘉志 ; 沼, 晃介 ; 須永, 剛司 ; 西村, 拓一 ; Tomobe, Hironori ; Nakamura, Yoshiyuki ; Numa, Kousuke ; Sunaga, Takeshi ; Nishimura, Takuichi

知能と情報, 2010, Vol.22(3), pp.368-376

ISSN: 1347-7986 ; DOI: 10.3156/jsoft.22.368

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Numa, Kousuke
  2. O'Neill, J.
  3. Oinas-Kukkonen, H.
  4. Sunaga, Takeshi
  5. Pohlmeyer, Anna

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...