skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Triple-channel portable capillary electrophoresis instrument with individual background electrolytes for the concurrent separations of anionic and cationic species
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triple-channel portable capillary electrophoresis instrument with individual background electrolytes for the concurrent separations of anionic and cationic species

Mai, Thanh Duc; Le, Minh Duc; Saiz, Jorge

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28762

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ determination of nerve agents in various matrices by portable capillary electropherograph with contactless conductivity detection

Kubáň, Petr ; Seiman, Andrus ; Makarõtševa, Natalja ; Vaher, Merike ; Kaljurand, Mihkel

Journal of Chromatography A, 2011, Vol.1218(18), pp.2618-2625 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9673 ; DOI: 10.1016/j.chroma.2011.03.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Column coupling isotachophoresis–capillary electrophoresis with mass spectrometric detection: Characterization and optimization of microfluidic interfaces

Kler, Pablo A. ; Posch, Tjorben N. ; Pattky, Martin ; Tiggelaar, Roald M. ; Huhn, Carolin

Journal of Chromatography A, 5 July 2013, Vol.1297, pp.204-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9673 ; DOI: 10.1016/j.chroma.2013.04.046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triple-channel portable capillary electrophoresis instrument with individual background electrolytes for the concurrent separations of anionic and cationic species

Mai, Thanh Duc ; Le, Minh Duc ; Sáiz, Jorge ; Duong, Hong Anh ; Koenka, Israel Joel ; Pham, Hung Viet ; Hauser, Peter C.

Analytica Chimica Acta, 10 March 2016, Vol.911, pp.121-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2670 ; DOI: 10.1016/j.aca.2016.01.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A mobile lab-on-a-chip device for on-site soil nutrient analysis

Smolka, M. ; Puchberger-Enengl, D. ; Bipoun, M. ; Klasa, A. ; Kiczkajlo, M. ; Śmiechowski, W. ; Sowiński, P. ; Krutzler, C. ; Keplinger, F. ; Vellekoop, M.

Precision Agriculture, 2017, Vol.18(2), pp.152-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-2256 ; E-ISSN: 1573-1618 ; DOI: 10.1007/s11119-016-9452-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Le, Minh Duc
  2. Saiz, Jorge
  3. Mai, Thanh Duc
  4. Seiman, Andrus
  5. Pattky, Martin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...