skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gesture-based design of 2D contours: an alternative tosketching?

Delamé, T. ; Léon, J.C. ; Cani, M.P. ; Blanch, R.

DOI: 10.2312/SBM/SBM11/063-070 ; Related ISSN: 1812-3503 ; Related ISBN: 978-1-4503-0906-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPIROU: Constrained exploration for mechanical motion design

Roussel, R ; Cani, Mp ; Léon, Jc ; Mitra, Nj; Mueller, S ; Coros, S ; Fang, N

Mueller, S and Coros, S and Fang, N, (eds.) SCF '17: Proceedings of the 1st Annual ACM Symposium on Computational Fabrication. Association for Computing Machinery (ACM): New York, NY, USA. (2017)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...