skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 437  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Moving towards a circular economy with EMAS best practices to implement circular economy strategies (with case study examples).
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moving towards a circular economy with EMAS best practices to implement circular economy strategies (with case study examples).

Paquot, Sébastien; European Commission ; Directorate-General for Environment

ISBN: 978-92-79-71782-6 ; DOI: 10.2779/463312

Toàn văn sẵn có

2
Moving to a circular economy through EMAS
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moving to a circular economy through EMAS

European Commission ; Directorate-General for Environment

ISBN: 978-92-79-76483-7 ; DOI: 10.2779/720570

Toàn văn sẵn có

3
España de residuos a recursos.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

España de residuos a recursos.

European Commission ; Directorate-General for the Environment

ISBN: 978-92-79-94569-4 ; DOI: 10.2779/069591

Toàn văn sẵn có

4
Romania : from waste to resources.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romania : from waste to resources.

European Commission ; Directorate-General for the Environment

ISBN: 978-92-79-95876-2 ; DOI: 10.2779/54474

Toàn văn sẵn có

5
Portugal from waste to resources.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portugal from waste to resources.

European Commission ; Directorate-General for the Environment

ISBN: 978-92-79-95870-0 ; DOI: 10.2779/09569

Toàn văn sẵn có

6
Portugal : from waste to resources.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portugal : from waste to resources.

European Commission ; Directorate-General for the Environment

ISBN: 978-92-79-95872-4 ; DOI: 10.2779/06396

Toàn văn sẵn có

7
Hungary : from waste to resources.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hungary : from waste to resources.

European Commission ; Directorate-General for the Environment

ISBN: 978-92-79-95844-1 ; DOI: 10.2779/57616

Toàn văn sẵn có

8
Romania from waste to resources.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romania from waste to resources.

European Commission ; Directorate-General for the Environment

ISBN: 978-92-79-95873-1 ; DOI: 10.2779/7143

Toàn văn sẵn có

9
Malta from waste to resources.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malta from waste to resources.

European Commission ; Directorate-General for the Environment

ISBN: 978-92-79-95851-9 ; DOI: 10.2779/381522

Toàn văn sẵn có

10
Cyprus from waste to resources.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyprus from waste to resources.

European Commission ; Directorate-General for the Environment

ISBN: 978-92-79-95865-6 ; DOI: 10.2779/717146

Toàn văn sẵn có

11
Poland : from waste to resources.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poland : from waste to resources.

European Commission ; Directorate-General for the Environment

ISBN: 978-92-79-95860-1 ; DOI: 10.2779/879323

Toàn văn sẵn có

12
Greece : from waste to resources.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Greece : from waste to resources.

European Commission ; Directorate-General for the Environment

ISBN: 978-92-79-95881-6 ; DOI: 10.2779/52430

Toàn văn sẵn có

13
Slovensko : od odpadu k zdrojom.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slovensko : od odpadu k zdrojom.

European Commission ; Directorate-General for the Environment

ISBN: 978-92-79-95887-8 ; DOI: 10.2779/359039

Toàn văn sẵn có

14
Hrvatska : od otpada do resursa.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hrvatska : od otpada do resursa.

European Commission ; Directorate-General for the Environment

ISBN: 978-92-79-95800-7 ; DOI: 10.2779/384772

Toàn văn sẵn có

15
Portugal : de resíduos a recursos.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portugal : de resíduos a recursos.

European Commission ; Directorate-General for the Environment

ISBN: 978-92-79-95871-7 ; DOI: 10.2779/237356

Toàn văn sẵn có

16
Poland from waste to resources.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poland from waste to resources.

European Commission ; Directorate-General for the Environment

ISBN: 978-92-79-95857-1 ; DOI: 10.2779/423948

Toàn văn sẵn có

17
Cyprus : from waste to resources.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyprus : from waste to resources.

European Commission ; Directorate-General for the Environment

ISBN: 978-92-79-95861-8 ; DOI: 10.2779/078798

Toàn văn sẵn có

18
Latvia from waste to resources.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latvia from waste to resources.

European Commission ; Directorate-General for the Environment

ISBN: 978-92-79-95884-7 ; DOI: 10.2779/360258

Toàn văn sẵn có

19
Hungary from waste to resources.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hungary from waste to resources.

European Commission ; Directorate-General for the Environment

ISBN: 978-92-79-95848-9 ; DOI: 10.2779/908009

Toàn văn sẵn có

20
Greece from waste to resources.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Greece from waste to resources.

European Commission ; Directorate-General for the Environment

ISBN: 978-92-79-95879-3 ; DOI: 10.2779/57708

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 437  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (433)
 2. Tạp chí  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (147)
 2. French  (24)
 3. German  (18)
 4. Greek  (16)
 5. Spanish  (14)
 6. Slovak  (12)
 7. Hungarian  (12)
 8. Latvian  (12)
 9. Portuguese  (12)
 10. Polish  (12)
 11. Italian  (12)
 12. Estonian  (12)
 13. Romanian  (12)
 14. Maltese  (12)
 15. Dutch  (12)
 16. Finnish  (12)
 17. Croatian  (12)
 18. Swedish  (12)
 19. Lithuanian  (10)
 20. Czech  (10)
 21. Danish  (10)
 22. Arabic  (2)
 23. Russian  (2)
 24. Chinese  (2)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...