skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
THE YEAR IN ASEAN: The Charter, Trade Agreements, and the Global Economic Crisis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE YEAR IN ASEAN: The Charter, Trade Agreements, and the Global Economic Crisis

C. Severino, Rodolfo

Southeast Asian Affairs, 3/2010, Vol.2010(1), pp.60-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03775437 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1355/SEAA10D

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Complete  (1)
  2. ABI/INFORM Global  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Severino, Rodolfo
  2. C. Severino, Rodolfo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...