skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Absentee Data to Enhance Syndromic Surveillance in Miami-Dade County, 2007

Rodriguez, D ; Zhang, G ; O'Connell, E.K ; Bustamante, M.X

Annals of Epidemiology, 2007, Vol.17(9), pp.737-737 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-2797 ; E-ISSN: 1873-2585 ; DOI: 10.1016/j.annepidem.2007.07.046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced Public Health Surveillance Activities in Miami-Dade County for Super Bowl XLI

O'Connell, E.K ; Zhang, G ; Leguen, F ; Bustamante, M.X ; Borroto-Ponce, R

Annals of Epidemiology, 2007, Vol.17(9), pp.737-738 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-2797 ; E-ISSN: 1873-2585 ; DOI: 10.1016/j.annepidem.2007.07.047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motor Vehicle Crashes and Injury among High School and College Aged Drivers. Miami-Dade County, FL 2005

Bustamante, M.X ; Zhang, G ; O'Connell, E ; Rodriguez, D ; Borroto-Ponce, R

Annals of Epidemiology, 2007, Vol.17(9), pp.742-742 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-2797 ; E-ISSN: 1873-2585 ; DOI: 10.1016/j.annepidem.2007.07.059

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, G
  2. Bustamante, M.X
  3. O'Connell, E.K
  4. Rodriguez, D
  5. Borroto-Ponce, R

theo chủ đề:

  1. Medicine
  2. Public Health

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...