skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The United Nations Convention Against Torture. A Handbook on the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United Nations Convention Against Torture. A Handbook on the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Burgers, J. Herman ; Danelius, Hans

Verfassung in Recht und Übersee, 1990, Vol.23(1), pp.95-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0506-7286 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5771/0506-7286-1990-1-95

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The United Nations Convention against Torture: A Handbook on the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United Nations Convention against Torture: A Handbook on the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

Rodley, Nigel S. ; Burgers, J. Herman ; Danelius, Hans

The American Journal of International Law, 07/1990, Vol.84(3), p.786 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029300 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2202935

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...