skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protection of the surface weathering stone artworks by a chemical conversion method.(Technical note)(Report)(Statistical data)

Liu, Yan ; Yang, Fuwei ; Zuo, Guofang ; Zhang, Ruixiang ; Wei, Guofeng ; Ma, Qiang

Construction and Building Materials, Sept 10, 2018, Vol.182, p.210(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.06.108

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fused Deposition Modeling (FDM): An innovative technique aimed at reusing Lecce stone waste for industrial design and building applications.(Report)(Statistical data)

Corcione, Carola Esposito ; Palumbo, Elisabetta ; Masciullo, Angela ; Montagna, Francesco ; Torricelli, Maria Chiara

Construction and Building Materials, Jan 15, 2018, Vol.158, p.276(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.10.011

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liu, Yan
  2. Torricelli, Maria Chiara
  3. Yang, Fuwei
  4. Palumbo, Elisabetta
  5. Montagna, Francesco

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...