skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 82  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charles Tilly as a Theorist of Nationalism

Brubaker, Rogers

The American Sociologist, 2010, Vol.41(4), pp.375-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1232 ; E-ISSN: 1936-4784 ; DOI: 10.1007/s12108-010-9107-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration, Membership, and the Modern Nation-State: Internal and External Dimensions of the Politics of Belonging

Brubaker, Rogers

Journal of Interdisciplinary History, 2010, Vol.41(1), pp.61-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1953 ; DOI: 10.1162/jinh.2010.41.1.61

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, race, and nationalism

Brubaker, Rogers

Annual Review of Sociology, Annual, 2009, Vol.35, p.21(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Race, and Nationalism

Brubaker, Rogers

Annual Review of Sociology, 1 January 2009, Vol.35, pp.21-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600572 ; E-ISSN: 15452115

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why populism?

Brubaker, Rogers

Theory and Society, 2017, Vol.46(5), pp.357-385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-2421 ; E-ISSN: 1573-7853 ; DOI: 10.1007/s11186-017-9301-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious Dimensions of Political Conflict and Violence

Brubaker, Rogers

Sociological Theory, March 2015, Vol.33(1), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-2751 ; E-ISSN: 1467-9558 ; DOI: 10.1177/0735275115572153

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charles Tilly as a Theorist of Nationalism

Brubaker, Rogers

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration, Membership, and the Modern Nation-State: Internal and External Dimensions of the Politics of Belonging

Brubaker, Rogers, --

Journal of Interdisciplinary History, 2010, Vol.41(1), pp.61-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1953 ; E-ISSN: 1530-9169

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comments on 'Modes of immigration politics in liberal democratic states.' (reply to G. Freeman, in this issue)

Brubaker, Rogers

International Migration Review, Winter, 1995, Vol.29(4), p.903(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migrations of ethnic unmixing in the "New Europe"

Brubaker, Rogers

The International Migration Review, Winter 1998, Vol.32(4), pp.1047-1065 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379 ; DOI: 10.2307/2547671

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town; Between States: The Transylvanian Question and the European Idea during World War

Brubaker, Rogers; Case, Holly

The Hungarian historical review : new series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2012, Issue 3-4

ISSN: 2063-8647

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Migration: A Challenge for Humanity

Brubaker, Rogers

The International Migration Review, Winter 1991, Vol.25(4), p.946 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379 ; DOI: 10.1177/019791839102500415

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Race, and Nationalism.(Author abstract)(Report)

Brubaker, Rogers

Annual Review of Sociology, Annual, 2009, Vol.35, p.21(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572

Toàn văn sẵn có

14
Trans: A Response
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trans: A Response

Brubaker, Rogers

Contexts, 11/2017, Vol.16(4), pp.63-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-5042 ; E-ISSN: 1537-6052 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1536504217742394

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town; Between States: The Transylvanian Question and the European Idea during World War

Brubaker, Rogers ; Case, Holly

The Hungarian historical review : new series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2012, Vol.1(3-4), pp.489-497

ISSN: 2063-8647

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comments on "Modes of Immigration Politics in Liberal Democratic States"

Brubaker, Rogers

The International Migration Review, 1 December 1995, Vol.29(4), pp.903-908 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379 ; DOI: 10.2307/2547730

Toàn văn sẵn có

17
Trans gender and race in an age of unsettled identities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trans gender and race in an age of unsettled identities

Brubaker, Rogers

E-ISBN 9780691172354 ; E-ISBN 9781400883233

Toàn văn sẵn có

18
Trans - Gender and Race in an Age of Unsettled Identities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trans - Gender and Race in an Age of Unsettled Identities

Brubaker, Rogers

E-ISBN: 9781400883233 ; E-ISBN: 1400883237

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity without groups

Brubaker, Rogers

European Journal of Sociology, 2002, Vol.43(2), pp.163-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9756 ; DOI: 10.1017/S0003975602001066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic and Nationalist Violence

Brubaker, Rogers ; Laitin, David D.

Annual Review of Sociology, 1 January 1998, Vol.24, pp.423-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600572 ; E-ISSN: 15452115

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 82  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (67)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (14)
 2. 1991đến1995  (24)
 3. 1996đến2001  (15)
 4. 2002đến2011  (18)
 5. Sau 2011  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (45)
 2. Bình xét khoa học  (19)
 3. Sách  (4)
 4. Book Chapters  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (63)
 2. French  (9)
 3. German  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brubaker, Rogers
 2. Brubaker, R.
 3. Rogers Brubaker
 4. Feischmidt, Margit
 5. Seidman, Steven

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...