skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DDR and the Internal Organization of Non-State Armed Groups

Brian Mcquinn

Stability (Norfolk, VA ), 01 March 2016, Vol.5(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2165-2627 ; DOI: 10.5334/sta.412

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. McQuinn, B.
  2. Brian Mcquinn

theo chủ đề:

  1. International Relations

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...