skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Columbus forecast 2014

Brewer, Ryan M.

Indiana Business Review, Winter, 2013, Vol.88(4), p.16(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-6541

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economic impact of opioid misuse in Indiana

Brewer, Ryan M.

Indiana Business Review, 2017, Vol.92(4), p.1t(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-6541

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Columbus forecast 2018

Brewer, Ryan M.

Indiana Business Review, 2017, Vol.92(4), p.1c(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-6541

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Columbus forecast 2017

Brewer, Ryan M.

Indiana Business Review, 2016, Vol.91(4), p.1C(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-6541

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indiana's outlook for 2017

Slaper, Timothy F. ; Brewer, Ryan M.

Indiana Business Review, 2016, Vol.91(4), p.1K(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-6541

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indiana's outlook for 2018

Brewer, Ryan M.

Indiana Business Review, 2017, Vol.92(4), p.1k(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-6541

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

County-level aggregate costs arising from Indiana's opioid crisis

Brewer, Ryan M. ; Freeman, Kayla M.

Indiana Business Review, 2018, Vol.93(1), p.1(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-6541

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cumulative economic damages from 15 years of opioid misuse throughout Indiana

Brewer, Ryan M. ; Freeman, Kayla M.

Indiana Business Review, 2018, Vol.93(1), p.1a(37) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-6541

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualizing opioid misuse and labor market tightness over time

Brewer, Ryan M. ; Towers, George W. ; Freeman, Kayla M.

Indiana Business Review, 2018, Vol.93(1), p.1c(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-6541

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brewer, Ryan M
  2. Freeman, Kayla M.
  3. Slaper, Timothy F.
  4. Towers, George W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...