skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 467  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new era for the library-technology industry.(The Systems Librarian)

Breeding, Marshall

Computers in Libraries, 2015, Vol.35(10), p.17(4)

ISSN: 1041-7915

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Frontier

Breeding, Marshall

Library Journal, Apr 01, 2011, p.24

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agents of change: automation product vendors are poised for a major transition.(AUTOMATION MARKETPLACE 2012)

Breeding, Marshall

Library Journal, April 1, 2012, Vol.137(6), p.30(7)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new frontier: the battle intensifies to win hearts, minds, and tech dollars.(LJ SERIES: THE BIG TOOLS AUTOMATION MARKETPLACE 2011)

Breeding, Marshall

Library Journal, April 1, 2011, Vol.136(6), p.24(10)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rush to innovate: library automation industry saw notable transitions in 2012.(AUTOMATION MARKETPLACE 2013)(Company overview)

Breeding, Marshall

Library Journal, April 1, 2013, Vol.138(6), p.32(8)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agents of Change

Breeding, Marshall

Library Journal, Apr 01, 2012

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New models, core systems: discovery interfaces add a new facet to the marketplace.(AUTOMATION MARKETPLACE 2010)

Breeding, Marshall

Library Journal, April 1, 2010, Vol.135(6), p.22(12)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SkyRiver and innovative interfaces sue OCLC.(infotech)(SkyRiver Technology Solutions and the Online Computer Library Center)

Breeding, Marshall

Library Journal, Sept 1, 2010, Vol.135(14), p.18(2)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Era for Koha: PTFS acquires LibLime.(infotech)(Progressive Technology Federal Systems Inc.)

Breeding, Marshall

Library Journal, Feb 1, 2010, Vol.135(2), p.15(2)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Models, Core Systems

Breeding, Marshall

Library Journal, Apr 1, 2010, p.22

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automation Marketplace 2010: New Models, Core Systems

Breeding, Marshall

Library Journal, 01 April 2010, Vol.135(6), p.22

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Case study: the Orbis Cascade Alliance: strategic collaboration among diverse academic institutions.(Chapter 4)

Breeding, Marshall

Library Technology Reports, Jan, 2013, Vol.49(1), p.30(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-2586

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to resource sharing.(Chapter 1)

Breeding, Marshall

Library Technology Reports, Jan, 2013, Vol.49(1), p.5(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-2586

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interoperability and standards.(Chapter 2)

Breeding, Marshall

Library Technology Reports, Jan, 2013, Vol.49(1), p.12(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-2586

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Products and services.(Chapter 3)

Breeding, Marshall

Library Technology Reports, Jan, 2013, Vol.49(1), p.16(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-2586

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Observations, trends, and ongoing challenges.(Chapter 5)

Breeding, Marshall

Library Technology Reports, Jan, 2013, Vol.49(1), p.32(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-2586

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

References and additional reading.(Chapter 6)

Breeding, Marshall

Library Technology Reports, Jan, 2013, Vol.49(1), p.34(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-2586

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library resource discovery products: context, library perspectives and vendor positions.(p. 33-59)

Breeding, Marshall

Library Technology Reports, 2014, Vol.50(1), p.33(26) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-2586

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library resource discovery products: context, library perspectives and vendor positions

Breeding, Marshall

Library Technology Reports, 2014, Vol.50(1), p.1(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-2586

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptions 2015: encuesta internacional sobre automatización de bibliotecas

Breeding, Marshall

Anuario ThinkEPI, 2016, Issue 1, pp.15-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1886-6344

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 467  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (39)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (22)
 2. 1995đến2000  (64)
 3. 2001đến2006  (129)
 4. 2007đến2013  (156)
 5. Sau 2013  (96)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (448)
 2. Spanish  (2)
 3. Norwegian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Breeding, Marshall
 2. Breeding, M.
 3. Marshall Breeding
 4. Roddy, Carol
 5. Hane, Paula

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...