skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PLEA BARGAINING IN BRAZIL: WHAT ARE ITS LIMITS?

Afranio Silva Jardim

Revista eletrônica de direito processual, 01 June 2016, Vol.17(17), pp.02-06 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1982-7636 ; E-ISSN: 1982-7636 ; DOI: 10.12957/redp.2016.23110

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE CRIMINAL DOUBLE JEOPARDY AS A FUNDAMENTAL GUARANTEE OF THE ACCUSED: A BRAZIL – USA COMPARATIVE VIEW

Flávio Mirza

Revista eletrônica de direito processual, 01 December 2016, Vol.17(17), pp.191-233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1982-7636 ; E-ISSN: 1982-7636 ; DOI: 10.12957/redp.2016.26603

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...