skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 68  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beckett's Shades of the Color Gray

Brater, Enoch

Samuel Beckett Today / Aujourd'hui, February 2010, Vol.21(1), pp.103-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0927-3131 ; E-ISSN: 1875-7405 ; DOI: 10.1163/18757405-021001008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Light, Sound, Movement, and Action in Beckett's Rockaby
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Light, Sound, Movement, and Action in Beckett's Rockaby

Brater, Enoch

On Beckett: Essays and Criticism, pp.292-298

E-ISBN: 9780857285805 ; E-ISBN: 0857285807 ; DOI: 10.7135/UPO9780857285805.027

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BECKETT'S SHADES OF THE COLOR GRAY

Brater, Enoch

Samuel Beckett Today / Aujourd'hui, 2009, Issue 21, pp.103-116,253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0927-3131 ; E-ISSN: 1875-7405

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FROM DADA TO DIDI: Beckett and the Art of His Century

Brater, Enoch

Samuel Beckett Today / Aujourd'hui, August 2008, Vol.19(1), pp.173-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0927-3131 ; E-ISSN: 1875-7405 ; DOI: 10.1163/18757405-019001014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playing for time (and playing with time) in Tom Stoppard's Arcadia

Brater, Enoch

Comparative Drama, Summer, 2005, Vol.39(2), p.157(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Globalization of Beckett's Godot

Brater, Enoch

Comparative Drama, Summer 2003, pp.145-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00104078 ; E-ISSN: 19361637

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Globalization of Beckett's Godot

Brater, Enoch

Comparative Drama, 2003, Vol.37(2), pp.145-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4078 ; E-ISSN: 1936-1637

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American clocks: Sam Shepard's time plays

Brater, Enoch

Modern Drama, Winter, 1994, Vol.37(4), p.603(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7694

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playing for Time (and Playing with Time) in Tom Stoppard's Arcadia

Brater, Enoch

Comparative Drama, Summer 2005, pp.157-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00104078 ; E-ISSN: 19361637

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playing for Time (and Playing with Time) in Tom Stoppard's Arcadia

Brater, Enoch

Comparative Drama, 2005, Vol.39(2), pp.157-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4078 ; E-ISSN: 1936-1637

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPENING LINES: Reading Beckett Backwards

Brater, Enoch

Samuel Beckett Today / Aujourd'hui, December 1997, Vol.6(1), pp.17-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0927-3131 ; E-ISSN: 1875-7405 ; DOI: 10.1163/18757405-90000046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
American Clocks: Sam Shepard's Time Plays
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Clocks: Sam Shepard's Time Plays

Brater, Enoch

Modern Drama, 12/1994, Vol.37(4), pp.603-612 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7694 ; E-ISSN: 1712-5286 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3138/md.37.4.603

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Clocks: Sam Shepard's Time Plays

Brater, Enoch

Modern Drama, 1994, Vol.37(4), pp.603-612 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7694 ; E-ISSN: 1712-5286

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Play Strindberg and the Theater of Adaptation

Brater, Enoch

Comparative Drama, 1982, Vol.16(1), pp.12-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4078 ; E-ISSN: 1936-1637

Toàn văn sẵn có

15
Pinter's Comic Play by Elin Diamond
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pinter's Comic Play by Elin Diamond

Brater, Enoch

Comparative Drama, 1987, Vol.21(2), pp.182-183 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1936-1637 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/cdr.1987.0035

Toàn văn sẵn có

16
Play Strindberg and the Theater of Adaptation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Play Strindberg and the Theater of Adaptation

Brater, Enoch

Comparative Drama, 1982, Vol.16(1), pp.12-25 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1936-1637 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/cdr.1982.0001

Toàn văn sẵn có

17
Chance and Choice in Beckett's Lessness
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chance and Choice in Beckett's Lessness

Brienza, Susan ; Brater, Enoch

ELH, 22/1976, Vol.43(2), p.244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138304 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2872474

Toàn văn sẵn có

18
Why Beckett's "Enough" Is More or Less Enough
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Beckett's "Enough" Is More or Less Enough

Brater, Enoch ; Beckett

Contemporary Literature, 21/1980, Vol.21(2), p.252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00107484 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1207919

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noah, Not I, and Beckett’s “Incomprehensibly Sublime”

Brater, Enoch

Comparative Drama, 1974, Vol.8(3), pp.254-263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4078 ; E-ISSN: 1936-1637

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Footnote to <italic>Footfalls</italic>: Footsteps of Infinity on Beckett’s Narrow Space

Brater, Enoch

Comparative Drama, 1978, Vol.12(1), pp.35-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4078 ; E-ISSN: 1936-1637

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 68  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (60)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1979  (22)
 2. 1979đến1988  (15)
 3. 1989đến1994  (13)
 4. 1995đến2005  (13)
 5. Sau 2005  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brater, Enoch
 2. Enoch Brater
 3. Brater, E.
 4. Oppenheim, Lois
 5. Lois Oppenheim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...