skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond win-win: rethinking China's international relationships in an era of economic uncertainty.(Report)

Womack, Brantly

International Affairs, July, 2013, Vol.89(4), p.911(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xi Jinping and Continuing Political Reform in China.(Report)

Womack, Brantly

Journal of Chinese Political Science, 2017, Vol.22(3), p.393(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-6954 ; DOI: 10.1007/s11366-017-9486-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and Southeast Asia: asymmetry, leadership and normalcy*

Womack, Brantly

Pacific Affairs, Winter, 2003, Vol.76(4), p.529(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

4
中国崛起与美国:权力持平与文明的磨合 - United States and China' s Rise: Parity and the Mohe of Civilizations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国崛起与美国:权力持平与文明的磨合 - United States and China' s Rise: Parity and the Mohe of Civilizations

布兰德利·沃马克 ; 林民旺(翻译) ; Brantly Womack

外交评论:外交学院学报 - Foreign Affairs Review, 2007, Issue 6, pp.16-25

ISSN: 1003-3386

Toàn văn sẵn có

5
“软权力”评析 - Comment on "Soft Power"
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“软权力”评析 - Comment on "Soft Power"

布兰德利·沃麦克 ; Brantly Womack

吉林大学社会科学学报 - Jilin University Journal Social Sciences Edition, 2006, Vol.46(5), pp.66-71

ISSN: 0257-2834

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brantly Womack
  2. Womack, Brantly
  3. Womack, B.
  4. Noesselt, Nele
  5. 布兰德利·沃麦克

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...