skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
‘ Massilibacteroïdes vaginae ’ gen. nov., sp. nov., a new genus within the family of Bacteroïdaceae isolated from a patient with vaginosis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘ Massilibacteroïdes vaginae ’ gen. nov., sp. nov., a new genus within the family of Bacteroïdaceae isolated from a patient with vaginosis

Jneid, J. ; Bou Khalil, J.Y. ; Aherfi, S. ; Blanc-Tailleur, C. ; Raoult, D. ; La Scola, B. ; Pagnier, I.

New Microbes and New Infections, 01/2018, Vol.21, C, pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20522975 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nmni.2017.08.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Enterococcus mediterraneensis sp. nov., a new bacterium isolated from the stool of a 39-year-old Pygmy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enterococcus mediterraneensis sp. nov., a new bacterium isolated from the stool of a 39-year-old Pygmy

Takakura, T. ; Francis, R. ; Anani, H. ; Bilen, M. ; Raoult, D. ; Bou Khalil, J.Y.

New Microbes and New Infections, 11/2019, Vol.32, C, p.100599 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20522975 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nmni.2019.100599

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Clostridium transplantifaecale sp. nov., a new bacterium isolated from patient with recurrent Clostridium difficile infection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clostridium transplantifaecale sp. nov., a new bacterium isolated from patient with recurrent Clostridium difficile infection

Yimagou, E.K. ; Tall, M.L. ; Baudoin, J.P. ; Raoult, D. ; Bou Khalil, J.Y.

New Microbes and New Infections, 11/2019, Vol.32, C, p.100598 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20522975 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nmni.2019.100598

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Dorea phocaeensis sp. nov., a new bacterium isolated from the stool of a healthy 29-year-old male
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dorea phocaeensis sp. nov., a new bacterium isolated from the stool of a healthy 29-year-old male

Takakura, T. ; Francis, R. ; Anani, H. ; Naud, S. ; Raoult, D. ; Bou Khalil, J.Y.

New Microbes and New Infections, 11/2019, Vol.32, C, p.100600 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20522975 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nmni.2019.100600

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Virgibacillus ndiopensis sp. nov., a new halophilic bacterium isolated from the stool of a healthy 11-year-old boy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virgibacillus ndiopensis sp. nov., a new halophilic bacterium isolated from the stool of a healthy 11-year-old boy

Francis, R. ; Anani, H. ; Fontanini, A. ; Fournier, P.E. ; Scola, B.L.A. ; Raoult, D. ; Bou Khalil, J.Y.

New Microbes and New Infections, 07/2019, Vol.30, C, p.100541 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20522975 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nmni.2019.100541

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Acidaminococcus provencensis sp. nov., a new bacterium isolated from a fresh human stool specimen
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acidaminococcus provencensis sp. nov., a new bacterium isolated from a fresh human stool specimen

Takakura, Tatsuki ; Anani, Hussein ; Fadlane, Amaël ; Fontanini, Anthony ; Raoult, Didier ; Bou Khalil, Jacques Yaacoub

New Microbes and New Infections, 6/2019, p.100573 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20522975 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nmni.2019.100573

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Brachybacterium timonense sp. nov., a new bacterium isolated from human sputum
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brachybacterium timonense sp. nov., a new bacterium isolated from human sputum

Kuete, E. ; Mbogning Fonkou, M.D. ; Mekhalif, F. ; Anani, H. ; Baudoin, J.-P. ; Raoult, D. ; Bou Khalil, J.Y.

New Microbes and New Infections, 09/2019, Vol.31, C, p.100568 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20522975 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nmni.2019.100568

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Selenomonas felix sp. nov., a new bacterium isolated from human sputum
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selenomonas felix sp. nov., a new bacterium isolated from human sputum

Kuete, E. ; Mbogning Fonkou, M.D. ; Mekhalif, F. ; Anani, H. ; Baudoin, J.-P. ; Raoult, D. ; Bou Khalil, J.Y.

New Microbes and New Infections, 09/2019, Vol.31, C, p.100567 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20522975 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nmni.2019.100567

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bou Khalil, J Y
  2. Raoult, D.
  3. Anani, H.
  4. Combe, Isabelle
  5. Francis, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...