skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 204  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biochars multifunctional role as a novel technology in the agricultural, environmental, and industrial sectors

Novak, Jeff ; Ro, Kyoung ; Ok, Yong Sik ; Sigua, Gilbert ; Spokas, Kurt ; Uchimiya, Sophie ; Bolan, Nanthi

Chemosphere, January 2016, Vol.142, pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.06.066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phosphorus-arsenic interactions in variable-charge soils in relation to arsenic mobility and bioavailability

Bolan, Nanthi ; Mahimairaja, Santiago ; Kunhikrishnan, Anitha ; Choppala, Girish

The Science of the Total Environment, Oct 1, 2013, Vol.463-464, p.1154(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lead immobilization and bioavailability in microbial and root interface.(Report)

Park, Jin Hee ; Bolan, Nanthi

Journal of Hazardous Materials, Oct 15, 2013, Vol.261, p.777(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemodynamics of chromium reduction in soils: Implications to bioavailability

Choppala, Girish ; Bolan, Nanthi ; Seshadri, Balaji

Journal of Hazardous Materials, Oct 15, 2013, Vol.261, p.718(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phytoavailability of copper in the presence of recycled water sources

Kunhikrishnan, Anitha ; Bolan, Nanthi ; Naidu, Ravi

Plant and Soil, 2011, Vol.348(1), pp.425-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-079X ; E-ISSN: 1573-5036 ; DOI: 10.1007/s11104-011-0899-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rhizoreduction of arsenate and chromate in Australian native grass, shrub and tree vegetation

Bolan, Nanthi ; Kunhikrishnan, Anitha ; Gibbs, Joan

Plant and Soil, 2013, Vol.367(1), pp.615-625 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-079X ; E-ISSN: 1573-5036 ; DOI: 10.1007/s11104-012-1506-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photoassimilated carbon allocation in a wheat plant-soil system as affected by soil fertility and land-use history

Chowdhury, Saikat ; Farrell, Mark ; Bolan, Nanthi

Plant and Soil, 2014, Vol.383(1), pp.173-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-079X ; E-ISSN: 1573-5036 ; DOI: 10.1007/s11104-014-2173-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal toxicity to bacteria - Are the existing growth media accurate enough to determine heavy metal toxicity?(Report)

Rathnayake, I. V. N. ; Megharaj, Mallavarapu ; Krishnamurti, G. S. R. ; Bolan, Nanthi S. ; Naidu, Ravi

Chemosphere, Jan, 2013, Vol.90(2), p.1195(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of organic amendment application on greenhouse gas emission from soil

Thangarajan, Ramya ; Bolan, Nanthi S. ; Tian, Guanglong ; Naidu, Ravi ; Kunhikrishnan, Anitha

The Science of the Total Environment, Nov 1, 2013, Vol.465, p.72(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concomitant rock phosphate dissolution and lead immobilization by phosphate solubilizing bacteria (Enterobacter sp.)

Park, Jin Hee ; Bolan, Nanthi ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Journal of Environmental Management, April 2011, Vol.92(4), pp.1115-1120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4797 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2010.11.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isolation of phosphate solubilizing bacteria and their potential for lead immobilization in soil

Park, Jin Hee ; Bolan, Nanthi ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Journal of Hazardous Materials, 2011, Vol.185(2), pp.829-836 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2010.09.095

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorption-bioavailability nexus of arsenic and cadmium in variable-charge soils.(Report)

Bolan, Nanthi ; Mahimairaja, Santiago ; Kunhikrishnan, Anitha ; Naidu, Ravi

Journal of Hazardous Materials, Oct 15, 2013, Vol.261, p.725(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recycled water sources influence the bioavailability of copper to earthworms.(Report)

Kunhikrishnan, Anitha ; Bolan, Nanthi S. ; Naidu, Ravi ; Kim, Won - Il

Journal of Hazardous Materials, Oct 15, 2013, Vol.261, p.784(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential effect of coal combustion products on the bioavailability of phosphorus between inorganic and organic nutrient sources

Seshadri, Balaji ; Bolan, Nanthi ; Choppala, Girish ; Naidu, Ravi

Journal of Hazardous Materials, Oct 15, 2013, Vol.261, p.817(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of environmental conditions and soil physicochemistry on phosphate stabilisation of Pb in shooting range soils

Sanderson, Peter ; Naidu, Ravi ; Bolan, Nanthi

Journal of Environmental Management, 1 April 2016, Vol.170, pp.123-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4797 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2016.01.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lead immobilization and bioavailability in microbial and root interface

Park, Jin Hee ; Bolan, Nanthi

Journal of Hazardous Materials, 15 October 2013, Vol.261, pp.777-783 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2013.02.010

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemodynamics of chromium reduction in soils: Implications to bioavailability

Choppala, Girish ; Bolan, Nanthi ; Seshadri, Balaji

Journal of Hazardous Materials, 15 October 2013, Vol.261, pp.718-724 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2013.03.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lead immobilization and bioavailability in microbial and root interface

Park, Jin Hee ; Bolan, Nanthi

Journal of hazardous materials, 15 October 2013, Vol.261, pp.777-83 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-3336 ; PMID: 23489643 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2013.02.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Priming of soil organic carbon by malic acid addition is differentially affected by nutrient availability

Chowdhury, Saikat ; Farrell, Mark ; Bolan, Nanthi

Soil Biology and Biochemistry, October 2014, Vol.77, pp.158-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0717 ; DOI: 10.1016/j.soilbio.2014.06.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Priming of soil organic carbon by malic acid addition is differentially affected by nutrient availability

Chowdhury, Saikat ; Farrell, Mark ; Bolan, Nanthi

Soil Biology and Biochemistry, Oct, 2014, Vol.77, p.158(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0717

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 204  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (193)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (9)
 2. 2007đến2010  (6)
 3. 2011đến2013  (55)
 4. 2014đến2017  (83)
 5. Sau 2017  (50)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (196)
 2. Portuguese  (2)
 3. Japanese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bolan, Nanthi
 2. Bolan, N
 3. Bolan, Nanthi S
 4. Naidu, Ravi
 5. Bolan, N.S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...