skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are tumor cell lineages solely shaped by mechanical forces?

Leroy - Lerêtre, M ; Dimarco, G ; Cazalès, M ; Boizeau, Ml ; Ducommun, B ; Lobjois, V ; Degond, Paa; The Royal Society ; Engineering & Physical Science Research Council (EPSRC) ; Engineering & Physical Science Research Council (EPSRC)

Bulletin of Mathematical Biology, 29 August 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1522-9602 ; ISBN: 10 DOI: 10.1007/s11538-017-0333-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Boizeau, Ml
  2. Degond, Paa
  3. Dimarco, G
  4. Cazalès, M
  5. Ducommun, B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...