skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethical Research with Children Untold Narratives and Taboos

Richards S; Clark J; Boggis A

Palgrave Macmillan; 2015 - (305.23072)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of the sources of delay in the diagnosis and treatment of undescended testicle

Boggis, A R ; Rowlatt, R J

The Journal of the Royal College of General Practitioners, August 1984, Vol.34(265), pp.440-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-8797 ; PMID: 6147410 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (1)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Boggis, A.R.
  2. Boggis A
  3. Clark J
  4. Richards S
  5. Rowlatt, R.J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...