skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roles for professionals in building family policy: a case study of state family impact seminars

Bogenschneider , K.

Family relations, 1995, Vol.44(1), pp.5-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-6664

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parent influences on adolescent peer orientation and substance use: the interface of parenting practices and values

Bogenschneider, K ; Wu, M Y ; Raffaelli, M ; Tsay, J C

Child development, December 1998, Vol.69(6), pp.1672-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-3920 ; PMID: 9914646 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bogenschneider, K
  2. Bogenschneider, Karen
  3. Wu, Ming-Yeh
  4. Wu, M.-Y.
  5. Tsay, Jenner

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...