skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 45  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using trade fairs in key account management

Blythe, Jim

Industrial Marketing Management, 2002, Vol.31(7), pp.627-635 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501 ; E-ISSN: 1873-2062 ; DOI: 10.1016/S0019-8501(02)00183-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 'bold and the beautiful' of the UAE retail environment.(United Arab Emirates)

Madichie, Nnamdi O. ; Blythe, Jim

Marketing Intelligence & Planning, May, 2011, Vol.29(6), p.593-601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-4503

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planning with External Events

Blythe, Jim; Blythe, Jim (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 27, 2013

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The "bold and the beautiful" of the UAE retail environment

Madichie, Nnamdi O ; Blythe, Jim

Marketing Intelligence & Planning, 20 September 2011, Vol.29(6), pp.593-601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-4503 ; E-ISSN: 1758-8049 ; DOI: 10.1108/02634501111166102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planning with External Events

Blythe, Jim S.

Arxiv ID: 1302.6791

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The "bold and the beautiful" of the UAE retail environment

Madichie, Nnamde O; Blythe, Jim

Marketing intelligence & planning, 2011, Vol.29(6), pp. 593-601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-4503

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

The marketing environment

Blythe, Jim

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sales and sales management

Blythe, Jim

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pricing and price policy

Blythe, Jim

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demarketing and marketing a conceptual discussion

Blythe, Jim

Demarketing, pp. 212-217

ISSN: ; ISBN: 978-0-415-81647-2

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public relations

Blythe, Jim

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barriers to diversity the case of advertising creatives

Blythe, Jim

Profiting from diversity : the business advantages and the obstacles to achieving diversity, pp. 241-255

ISSN: ; ISBN: 978-0-230-51616-8

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advertising creatives and brand personality: A grounded theory perspective

Blythe, Jim

Journal of Brand Management, Apr 2007, Vol.14(4), p.284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350231X ; E-ISSN: 14791803 ; DOI: 10.1057/palgrave.bm.2550071

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
De-Marketing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

De-Marketing

Bradley, Nigel; Blythe, Jim

ISBN: 9780415816472

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decision-theoretic planning

Blythe, Jim

AI Magazine, Summer 1999, Vol.20(2), p.37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07384602 ; E-ISSN: 23719621

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visitor and exhibitor expectations and outcomes at trade exhibitions

Blythe, Jim

Marketing Intelligence & Planning, 01 April 1999, Vol.17(2), pp.100-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-4503 ; E-ISSN: 1758-8049 ; DOI: 10.1108/02634509910260959

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beliefs and attitudes of Welsh SMEs to marketing

Blythe, Jim

Journal of Targeting, October 2001, Vol.10(2), pp.143-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-3237

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communication and innovation: the case of hi-fi systems

Blythe, Jim

Corporate Communications: An International Journal, 01 March 2002, Vol.7(1), pp.9-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-3289 ; E-ISSN: 1758-6046 ; DOI: 10.1108/13563280210415991

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evaluation of non-selling activities at British trade exhibitions: an exploratory study

Blythe, Jim

Marketing Intelligence & Planning, 01 September 1996, Vol.14(5), pp.20-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-4503 ; E-ISSN: 1758-8049 ; DOI: 10.1108/02634509610127536

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Qualis? From theory to practice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qualis? From theory to practice

Barnham, Chris; Blythe, Jim

Qualitative Market Research: An International Journal, 09/05/2008, Vol.11(4), pp.414-424 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1352-2752 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/13522750810901510

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 45  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (24)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1999  (6)
  2. 1999đến2002  (13)
  3. 2003đến2007  (6)
  4. 2008đến2012  (15)
  5. Sau 2012  (5)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...