skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 256  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application programming interfaces for gesture operations

Blumenberg Christopher

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application programming interfaces for gesture operations

Blumenberg Christopher

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPLICATION PROGRAMMING INTERFACES FOR GESTURE OPERATIONS

Blumenberg Christopher

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPLICATION PROGRAMMING INTERFACES FOR GESTURE OPERATIONS

Blumenberg Christopher

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application programming interfaces for gesture operations

Blumenberg Christopher

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPLICATION PROGRAMMING INTERFACES FOR GESTURE OPERATIONS

Blumenberg Christopher

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR NAVIGATION WITH INERTIAL CHARACTERISTICS

Blumenberg Christopher

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for navigation with inertial characteristics

Blumenberg Christopher

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application Programming Interfaces for Gesture Operations

Blumenberg Christopher

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPLICATION PROGRAMMING INTERFACES FOR GESTURE OPERATIONS

Blumenberg Christopher

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application programming interfaces for gesture operations

Blumenberg Christopher

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application programming interfaces for gesture operations

Blumenberg Christopher

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE NAVIGATION À CARACTÉRISTIQUES INERTIELLES
SYSTEM AND METHOD FOR NAVIGATION WITH INERTIAL CHARACTERISTICS

Blumenberg, Christopher

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

用於手勢操作的應用編程接口
APPLICATION PROGRAMMING INTERFACES FOR GESTURE OPERATIONS

Blumenberg, Christopher

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application programming interfaces for gesture operations

Blumenberg Christopher

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPLICATION PROGRAMMING INTERFACES FOR GESTURE OPERATIONS

Blumenberg Christopher

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPLICATION PROGRAMMING INTERFACES FOR GESTURE OPERATIONS

Blumenberg Christopher

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatically orientating a map according to the map's natural viewing orientation

Blumenberg, Christopher

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTOMATICALLY ORIENTATING A MAP ACCORDING TO THE MAP'S NATURAL VIEWING ORIENTATION

Blumenberg Christopher

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application programming interfaces for gesture operations

Blumenberg Christopher

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 256  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (3)
 2. 2009đến2010  (16)
 3. 2011đến2012  (30)
 4. 2013đến2015  (136)
 5. Sau 2015  (71)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (253)
 2. French  (66)
 3. German  (23)
 4. Chinese  (22)
 5. Korean  (7)
 6. Spanish  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Blumenberg Christopher
 2. Blumenberg, Christopher
 3. Van Os, Marcel
 4. Van Os Marcel
 5. Vulcano, Emanuele

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...